Район Връбница продължава срока за закупуване и подаване на документи за конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на части от недвижим имот, за поставяне на преместваеми търговски обекти - павилиони

Столична община – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. „Б”, на основание Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на СО, Решение № 328/28.04.2016 г. по Протокол № 14, точка 17 на Столичен общински съвет и Заповед № СОА16-РД09-30/17.05.2016 г. на Кмета на Столична община продължавам срока за закупуване и подаване на документи за конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот публична общинска собственост. 

I. Предмет на конкурса – отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на части от недвижим имот - публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми търговски обекти – павилиони по одобрен типов проект, съгласно утвърдена схема от Гл. Архитект на Столична община, находящи се в ж.к. „Обеля-2“, ул. „Акад. Дмитрий Лихачов“, попадащ в ПИ с идентификатор 68134.2816.2492, кв. 19, по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри, както следва: 

1.1. Терен с площ 6.48 кв.м., за разполагане на павилион № 1 с предназначение за продажба на плодове и зеленчуци, съгласно утвърдена схема № 41 
Начална наемна цена – 6,50 лв./кв.м. – 42,12 лв. за месец без ДДС 

1.2. Терен с площ 6,48 кв.м., за разполагане на павилион № 2 с предназначение за продажба на цветя, съгласно утвърдена схема №41 
Начална наемна цена – 6,50 лв./кв.м. – 42,12 лв. за месец без ДДС 

1.4. Терен с площ 6,48 кв.м., за разполагане на павилион № 4 с предназначение за продажба на кафе, съгласно утвърдена схема №41 
Начална наемна цена – 6,50 лв./кв.м. – 42,12 лв. за месец без ДДС

Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16.00 ч. на 01.08.2016 г. 

Цена на конкурсната документация: 60,00 лв.

Гаранция за участие в конкурс: 100.00 (сто лева). 

Срок за подаване на документи до 16.00 ч. на 08.08.2016 г. в сградата на район „Връбница” стая № 102. 

Разглеждане и оценяване на предложенията на 09.08.2016 г. от 10.30 ч. в сградата на район “Връбница”, стая № 402. 

Телефон за връзка: 495-77-54 

25.07.2016