Район Връбница обявява конкурс за отдаване под наем на събирателна сграда в с. Мрамор, с предназначение за стопанска дейност

Столичната община - район „Връбница", бул. „Хан Кубрат", бл. 328, вх. „Б", на основание Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед № СОА16-РД-09-1013/19.07.2016 г. на Кмета на Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот частна общинска собственост. 

1. Предмет на конкурса - отдаване под наем на нежилищен имот - частна общинска собственост; 
1.1.Събирателна сграда с площ 70 кв.м., находяща се в с. Мрамор, ул. „Блато", планоснимачен № 609, АОС №1133/18.12.1996 г., с предназначение - за стопанска дейност. 

Начална наемна цена: 1,94 лв./кв.м. - 136.00 лева за месец, без ДДС; 

Срок за отдаване под наем: от 10 (десет) години. 

Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО - район „Връбница", бул. „Хан Кубрат", бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16.00 ч. на 12.08.2016 г. 

Цена на конкурсната документация: 60,00 лв. (с включен ДДС).

Гаранция за участие в конкурс: 100.00 (сто лева) с вкл. ДДС. 

Срок за подаване на документи до 16.00 ч. на 30.08.2016 г. в сградата на район „Връбница" стая № 102. 

Разглеждане и оценяване на предложенията на 31.08.2016 г. от 10:00 ч. в сградата на район "Връбница", стая № 402.

Телефон за връзка: 02/495-77-53;54

01.08.2016