Район Връбница обявява конкурс за отдаване под наем на магазин в ж.к. Обеля - 1, с предназначение за стопанска дейност

Столична община – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. „Б”, на основание Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед № СОА16-РД98-71/15.08.2016 г. на Кмета на Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на части от нежилищен имот - частна общинска собственост.

1. Предмет на конкурса – отдаване под наем на части от нежилищен имот – частна общинска собственост: 

1.1. Магазин №2/7/ с площ от 80,34 кв.м., находящ се в бл. 121 /13/, вх. В, ж.к. „Обеля - 1“, с АОС №714/14.03.1997 г. с предназначение за стопанска дейност 

Начална наемна цена: 201,00 лева/кв.м. за месец, без ДДС

Срок за отдаване под наем: от 5 (пет) години. 

Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16.00 ч. на 09.09.2016 г. 

Цена на конкурсната документация 60,00 лв. (с включен ДДС). 

Гаранция за участие в конкурс 100.00 (сто лева) с вкл. ДДС. 

Срок за подаване на документи до 16.00 ч. на 26.09.2016 г. в сградата на район „Връбница”, стая № 102. 

Разглеждане и оценяване на предложенията на 27.09.2016 г. от 11.30 часа в сградата на район “Връбница”, стая № 402. Телефон за връзка: 495-77-54;56

25.08.2016