Район Връбница обявява конкурс за отдаване под наем на магазин в ж.к. Обеля - 2, с предназначение за стопанска дейност

Столична община – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. „Б”, на основание Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед № СОА16-РД98-75/15.08.2016 г. на Кмета на Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на части от нежилищен имот - частна общинска собственост. 

1. Предмет на конкурса – отдаване под наем на части от нежилищен имот – частна общинска собственост: 

1.1. Магазин, находящ се в ж.к. „Обеля - 2“, кв. 12, ул. „108“, с площ 182 кв.м., АОС № 816/24.06.1997 г., с предназначение за стопанска дейност 

Начална наемна цена: 530,00 лева за месец, без ДДС 

Срок за отдаване под наем: от 5 (пет) години.

Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16.00 ч. на 09.09.2016 г. 

Цена на конкурсната документация 60,00 лв. (с включен ДДС). 

Гаранция за участие в конкурс 100.00 (сто лева) с вкл. ДДС. 

Срок за подаване на документи до 16.00 ч. на 26.09.2016 г. в сградата на район „Връбница”, стая № 102. 

Разглеждане и оценяване на предложенията на 27.09.2016 г. от 14.00 часа в сградата на район “Връбница”, стая № 402. Телефон за връзка: 495-77-54;56

25.08.2016