Район Връбница обявява конкурс за отдаване под наем за 5 години на помещение с площ от 40 кв.м., в административна сграда, км. Волуяк

Столична община - район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. „Б”, на основание Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед №СОА16-РД-09-849/18.05.2016 г. на Кмета на Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот частна общинска собственост. 

1. Предмет на конкурса - отдаване под наем на части от нежилищен имот - частна общинска собственост 

1.1. Помещение с площ от 40 кв.м., находящо се на първия етаж на административна сграда, кметство Волуяк, изградена в УПИ I-559, кв. 25, м. „с. Волуяк”, АОС №2697/09.05.2011 г., с предназначение за аптека.
       Начална наемна цена - 300,00 лева, без ДДС
       Срок за отдаване под наем - от 5 (пет) години. 

Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО - район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16.00 ч. на 17.06.2016 г. 

Цена на конкурсната документация 60,00 лв. (с включен ДДС). 

Гаранция за участие в конкурс 100.00 (сто лева) с вкл. ДДС. 

Срок за подаване на документи до 16.00 ч. на 05.07.2016 г. в сградата на район „Връбница” стая № 102. 

Разглеждане и оценяване на предложенията на 06.07.2016 г. от 10.00ч. в сградата на район „Връбница”, стая № 402. 

Телефон за връзка: 495-77-53; 54

06.06.2016