Район Връбница обявява конкурс за отдаване под наем на част от едноетажна сграда – кабинети в здравна служба, с. Волуяк

Столична община - район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. „Б”, на основание Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед №СОА16-РД-09-853/18.05.2016 г. на Кмета на Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот частна общинска собственост. 

1. Предмет на конкурса - отдаване под наем на части от нежилищен имот - частна общинска собственост, представляваща част от едноетажна сграда - здравна служба, с идиитификатор 12084.2700.404.1, със застроена площ от 126 кв.м., с АОС № 2854/17.10.2013 г. находяща се в с. Волуяк, ул. „Зорница”, УПИ VI- 404, кв. 31, по плана на м. Волуяк, одобрен със Заповед № РД-50-09-332/16.09.1988 г., КККР на с. Волуяк, одобрени със Заповед № РД-18-40/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, като ползваната площ от четири кабинета е 51,24 кв.м. и прележащи идеални части - 24.30 кв.м. към тях - 47,41% - вход „А”, както следва: 

1.1. Помещение с площ от 13.90 кв.м. и 6.60 в.м. идеални части от общите части на сградата находящо се в сградата на Здравна служба с. Волуяк, с предназначение за лекарски кабинет
       Начална наемна цена - 97,61 лева за месец, без ДДС
       Срок за отдаване под наем - от 5 (пет) години 

1.2. Помещение с площ от 11,39 кв.м. и 5.41 кв.м. идеални части от общите части на сградата, находящо се в сградата на Здравна служба с. Волуяк, с предназначение за стоматологична дейност
       Начална наемна цена - 79.98 лева за месец, без ДДС
       Срок за отдаване под наем - от 5 (пет) години 

1.3. Помещение е площ от 14,19 кв.м. и 6,74 идеални части от общите части на сградата, находящо се в сградата на Здравна служба с. Волуяк, е предназначение за лекарски кабинет.
       Начална наемна цена - 99.64 лева за месец, без ДДС
       Срок за отдаване под наем - от 5 (пет) години 

1.4. Помещение с площ от 11,76 кв.м. и 5.60 кв.м идеазни части от общите части на сградата, находящо се в сградата на Здравна служба с. Волуяк, с предназначение за лекарски кабинет.
       Начална наемна цена - 82.60 лева за месец, без ДДС
       Срок за отдаване под наем - от 5 (пет) години 

2. Предмет на конкурса - отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, представляваща част от едноетажна сграда - здравна служба, с идиитификатор 12084.2700.404.1, със застроена плот от 126 кв.м., с АОС № 2854/17.10.2013 г., находяща се в с. Волуяк, ул. „Зорница”, УПИ VI- 404. кв. 31. по плана на м. Волуяк, одобрен със Заповед № РД-50-09-332/16.09.1988 г., КККР на с. Волуяк, одобрени със Заповед № РД-18-40/20.07.2011г. на ИД на АГКК. като ползваната площ от два кабинета е 15.91 кв.м. и прележащи идеални части - 7.30 кв.м. към тях - 45.80% - вход ,„Б” както следва; 

2.1. Помещение с площ от 8,96 кв.м. и 4.12 кв.м идеални части от общите части на сградата, находящо се в сградата на Здравна служба с. Волуяк, с предназначение за лекарски кабинет.
       Начална наемна цена – 62,75 лева за месец, без ДДС
       Срок за отдаване под наем - от 5 (пет) години 

2.2. Помещение с площ от 6,95 кв.м. и 3.18 кв.м. идеални части от общите части на сградата, находящо се в сградата на Здравна служба с. Волуяк, с предназначение за лекарски кабинет.
       Начална наемна цена - 48.63 лева за месец, без ДДС
       Срок за отдаване под иаем - от 5 (пет) години 

Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО - район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328. вх. Б, стая 104 до 16.00 ч. на 17.06.2016 г. 

Цена на конкурсната документация: 60,00 лв. (с включен ДДС). 

Гаранция за участие в конкурс: 100.00 (сто лева) с вкл. ДДС. 

Срок за подаване на документи до 16.00 ч. на 05.07.2016 г. в сградата на район „Връбница” стая № 102. 

Разглеждане и оценяване на предложенията на 06.07.2016 г. от 14.00 ч. в сградата на район „Връбница”, стая № 402. 

Телефон за връзка: 495-77-53;54

06.06.2016