Район Връбница продължава срока за закупуване и подаване на документи за конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот, за поставяне на преместваеми търговски обекти – павилиони по индивидуални проекти

Столична община – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. „Б”, на основание Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на СО, Заповед № СОА16-РД98-21/13.04.2016 г. на Кмета на Столична община продължава срока за закупуване и подаване на документи за конкурс за отдаване под наем на части от нежилищeн имот частна общинска собственост

1. Предмет на конкурса – отдаване под наем на части от недвижим имот - частна общинска собственост, за поставяне на преместваеми търговски обекти – павилиони по индивидуални проекти, съгласно утвърдена схема от Гл. Архитект на Столична община, находящ се срещу 70 ОУ „Св. Климент Охридски“, м. НПЗ „Орион и съседни жилищни територии“, попадащ в УПИ II, кв. 25, с идентификатор 68134.2822.2449, по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри със Заповед №РД-09-550/21.12.2006 г., както следва 

1.1. Терен с площ 13,00 кв.м., за разполагане на павилион № 1 с предназначение за книжарница, съгласно утвърдена схема № 46
       Начална наемна цена: 4,50 лв./кв.м. – 58,50 лв. за месец без ДДС
       Срок за отдаване под наем: от 10 (десет) години. 

1.2. Терен с площ 12,00 кв.м., за разполагане на павилион № 2 с предназначение за дребни пакетирани хранителни стоки, съгласно утвърдена схема № 46
       Начална наемна цена: 4,50 лв./кв.м. – 54,00 лв. за месец без ДДС
       Срок за отдаване под наем: от 10 (десет) години. 

1.3. Терен с площ 13,00 кв.м., за разполагане на павилион № 3 с предназначение за плодове и зеленчуци, съгласно утвърдена схема № 46
       Начална наемна цена: 4,50 лв./кв.м. – 58,50 лв. за месец без ДДС
       Срок за отдаване под наем: от 10 (десет) години. 

1.4. Терен с площ 30,00 кв.м., за разполагане на павилион № 4 с предназначение за бързо хранене, съгласно утвърдена схема № 46
       Начална наемна цена: 4,50 лв./кв.м. – 135,00 лв. за месец без ДДС
       Срок за отдаване под наем: от 10 (десет) години. 

Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16.00 ч. на 17.06.2016 г. 

Цена на конкурсната документация: 60,00 лв. 

Гаранция за участие в конкурс 100.00 (сто лева). 

Срок за подаване на документи до 16.00 ч. на 27.06.2016 г. в сградата на район „Връбница” стая № 102. 

Разглеждане и оценяване на предложенията на 28.06.2016 г. от 10.00 ч. в сградата на район “Връбница”, стая № 402. 

Телефон за връзка: 495-77-54

13.06.2016