Район "Витоша" удължава срока за приемане на оферти във връзка с конкурс с предмет: „Отдаване под наем на част от недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи терени за разполагане на преместваеми обекти (павилиони)"

На основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и в изпълнение на Заповед № СОА19-РД98-8/19.02.2019 г. на кмета на Столична община

ОБЯВЯВАМ

Удължаването срока за приемане на оферти с 15 дни във връзка с конкурс с предмет: „Отдаване под наем на част от недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи терени за разполагане на преместваеми обекти (павилиони) по индивидуални проекти, находящи се на територията на СО – район ..Витоша", в съответствие със схемите, одобрени от главния архитект на гр. София, на територията на район "Витоша“, за срок от 5 (пет) години“.

ОПРЕДЕЛЯМ:

- Срок за наемане – 5 (пет) години;

- Гаранция за участие в конкурса:

Обособена позиция № 3: 200,00 (двеста) лева – сладкарски изделия;
Обособена позиция № 6: 100,00 (сто) лева – бързо хранене.

Гаранцията се предоставя от участника под формата на документ за внесена сума по сметка на СО – район "Витоша": IBAN BG37SOMB91303324910401, BIC SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон "Красно село“.

- Конкурсната документация се закупува от касата на СО – район "'Витоша”, гр. София. ул. "Слънце" № 2, ет. 1, всеки работен ден от 08:30 ч. на 12.09.2019 г. до 16:30 ч. до 27.09.2019 г.

- Цената на конкурсната документация е 60 (шестдесет) лв. с ДДС.

- Начална конкурсна месечна наемна цена по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 3: 120,00 (сто и двадесет) лева без вкл. ДДС;
Обособена позиция № 6: 60,00 (шестдесет) лева без вкл. ДДС.

Краен срок за подаване на офертите: 16:30 ч. на 30.09.2019 г. в деловодството на СО – район "Витоша”, гр. София, ул. „Слънце“ № 2, ет. 1.

Конкурсът ще се проведе на 01.10.2019 г. от 10:00 часа в заседателната зала на СО – район "Витоша", ул. "Слънце" № 2, ет. 2.

Удължаването на конкурса да бъде обявено в електронната страница на CО – район "Витоша", на таблото за обяви в сградата на СО – район "Витоша" и на сградата на СО.

Заповед № РВТ19-РД09-24/12.09.2019 г.

 

КМЕТ НА СО – РАЙОН ВИТОША

/ИНЖ. ТЕОДОР ПЕТКОВ/

12.09.2019