Район ”Витоша” съобщава за провеждане на обществено обсъждане на: Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект ”Модернизация на железопътен участък София-Перник-Радомир” за проект „Модернизация на железопътна линия София-Перник-Радомир” – част от Трансевропейската транспортна мрежа”, в обхвата на Подучастък от проектен км 15+332 до км 18+537 по Път 1

ОБЯВЛЕНИЕ

По преписка вх. № РВТ16-ВК08-1227-8/14.12.2020 г.

 

Район ”Витоша”– СО съобщава, че съгласно Заповед № РВТ21-РД09-152/16.08.2021 г. на Кмета на Район ”Витоша” ще се проведе обществено обсъждане, в присъствието на представители на възложителя и проектанта, на: Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект ”Модернизация на железопътен участък София-Перник-Радомир” за проект „Модернизация на железопътна линия София-Перник-Радомир” – част от Трансевропейската транспортна мрежа”, в обхвата на Подучастък от проектен км 15+332 до км 18+537 по Път 1, както следва:

  • Представянето на проекта ще се проведе на 16.09.2021 г. от 17:30 часа във "Владайско читалище "Светлина-1906“, с. Владая, "Войнишко въстание" № 59;

  • Копие от проекта e изложено в Техническа служба на район ”Витоша” – СО, ет. 2 за запознаване на заинтересованите лица;

  • Писмените становища, мнения и предложения по проекта от гражданите и организации да се подават в деловодството на район ”Витоша” – СО до 24.09.2021 г. включително;

  • Заключителната дискусия ще се проведе на 30.09.2021 г. от 17:30 ч. във "Владайско читалище "Светлина-1906“, с. Владая, "Войнишко въстание" № 59.

    https://nag.sofia.bg/SearchDevelopmentPlans/Info/268

19.08.2021