Район Витоша - провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП - Парцеларен план за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: Трасе на ел. кабел НН в поземлен имот с идентификатор 49597.4248.284 на с. Мърчаево

Район Витоша - провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП - Парцеларен план за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: Трасе на ел. кабел НН в поземлен имот с идентификатор 49597.4248.284 на с. Мърчаево

 

На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 5, ал. 4 и чл. 7 от Закона за устройство и застрояване на Столична община, чл.5, чл. 14, ал. 1 чл.15 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания приета с Решение № 950 по Протокол № 120/11.10.2007 г. на СОС и постъпило от НАГ писмо вх.№ САГ 164100-788/12.08.2016 г. в Район ”Витоша”СО за провеждане на обществено обсъждане на: Проект за ПУП - Парцеларен план за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Трасе на ел. кабел НН в поземлен имот с идентификатор 49597.4248.284 от сградата на трансформаторен пост с идентификатор 49597.4248.139.4 до ел. табло на х. "Рудничар" с идентификатор 49597.4248.139.3 по КК на с. Мърчаево със съответния сервитут”, м. "Въртен Камък", Природен парк "Витоша" гр. София


ЗАПОВЕД № РВТ16-РД09-157/26.08.2016г.

16.09.2016