Район ”Витоша” обявява удължаване на срока за приемане на оферти с 15 дни във връзка с конкурс с предмет: „Отдаване под наем част от недвижим имот – публична общинска собственост представляващ III (трети) етаж с площ от 1150 кв. м от триетажна сграда за образование, находящ се в сградата на 86-то ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Владая

Публикувано на 08.12.2020 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Спират се всички правни и фактически действия по провеждането на конкурс за: „Отдаване под наем част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ III (трети) етаж с площ от 1150 кв. м от триетажна сграда за образование, находящ се в сградата на 86-то ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Владая, ул. „Брезова гора“ № 2 със специфично конкурсно условие – за частно училище, открит със Заповед РВТ20-РД98-1 от 15.10.2020 г. и заповед № РВТ20-РД98-183 от 20.11.2020 г.
Настоящата заповед е в сила до отпадане на въведените противоепидемични мерки и/или отмяна на спирането с нова заповед на кмета на район "Витоша".  


ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и в изпълнение на Заповед № СОА19-РД09-1181/22.08.2019 г. на кмета на Столична община

ОБЯВЯВАМ

Удължаването срока за приемане на оферти с 15 дни във връзка с конкурс с предмет: „Отдаване под наем част от недвижим имот – публична общинска собственост представляващ III (трети) етаж с площ от 1150 кв. м от триетажна сграда за образование, находящ се в сградата на 86-то ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Владая, ул. „Брезова гора“ № 2 със специфично конкурсно условие – за частно училище.

ОПРЕДЕЛЯМ:

Срок за наемане – 10 (десет) години;

Гаранция за участие в конкурса – 1000 (хиляда) лева.

Гаранцията се предоставя от участника под формата на документ за внесена сума по сметка на СО – район ’’Витоша”:
IBAN BG37SOMB91303324910401
BIC SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон „Красно село“

Конкурсната документация се закупува от касата на СО – район "Витоша”, гр. София, ул.’’Слънце” № 2, ет. 1, всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:30 ч. на 07.12.2020 г.

Цената на конкурсната документация е 60 (шестдесет) лв. с вкл. ДДС.

Начална конкурсна месечна наемна цена – 1050 (хиляда и петдесет) лева без вкл. ДДС.

Краен срок за подаване на офертите – 16:30 ч. на 08.12.2020 г. в деловодството на СО – район "Витоша”, гр. София, ул. „Слънце“ № 2, ет. 1.

Конкурсът ще се проведе на 09.12.2020 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на СО – район "Витоша”, ул. „Слънце”№ 2, ет. 2.

Удължаването на конкурса да бъде обявено в електронната страница на СО – район ”Витоша”, на таблото за обяви в сградата на СО – район ”Витоша” и в сградата на СО.

КМЕТ НА СО – РАЙОН “ВИТОША”:.......ПП......
                                                             /ИНЖ. ТОДОР ПЕТКОВ/

24.11.2020