Район ”Витоша” обявява процедура за обществено обсъждане на Проект за ПУП – изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ ХХI-174, кв. 63, улица от о.т.72 до о.т.72а за създаване на нова задънена улица о.т.72б-о.т.72г и о.т.78в-о.т.72д (нови), създаване на нов УПИ ХХIV – „за озеленяване и трафопост“, кв. 63, м. в.з. "Симеоново-север“

 

ОБЯВЛЕНИЕ

По преписка вх. № РВТ20-ГР00-52-/10/ – 16.02.2021 г.

 

Район”Витоша” – СО съобщава, че съгласно Заповед № РВТ21-РД09-123/02.06.2021 г. на кмета на район ”Витоша” – СО  ще се проведе  обществено обсъждане на: Проект за ПУП – изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ ХХI-174, кв. 63, улица от о.т.72 до о.т.72а за създаване на нова задънена улица о.т.72б-о.т.72г и о.т.78в-о.т.72д (нови), създаване на нов УПИ ХХIV – „за озеленяване и трафопост“, кв. 63, м. в.з. “Симеоново-север“.

 

* Представянето му ще се състои на на 22.06.2021 г. от 17:30 часа в сградата/пред сградата на район ”Витоша", ул. ”Слънце” № 2;

* Копие от проекта e изложено в  Техническа служба на район ”Витоша” – СО, ет. 2 за запознаване на заинтересованите лица;

* Писмените становища, мнения и предложения по проекта от гражданите и организации да се подават в деловодството на район ”Витоша” – СО до 06.07.2021 включително.

 * Заключителната дискусия да се проведе на 19.07.2021 г. от 17:30 ч.   в сградата/пред сградата на район ”Витоша", ул. ”Слънце” № 2.

 

 

 

21.06.2021