Район "Витоша" обявява обществено обсъждане на: "Проект за ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 68134.1970.2098 за създаване на нов УПИ I – 2098 – „за ЖС и трафопост“ и новопредвидена улична регулация от О.Т. 20 до О.Т. 23, нов кв. 10, м. „Ботаническа градина“


Район "Витоша" обявява обществено обсъждане на: "Проект за ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 68134.1970.2098 за създаване на нов УПИ I – 2098 – „за ЖС и трафопост“ и новопредвидена улична регулация от О.Т. 20 до О.Т. 23, нов кв. 10, м. „Ботаническа градина“.


Заповед № РВТ20-РД09-98/05.11.2020 г.
  

13.11.2020