Район Витоша обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на терен, в.з. „Симеоново - Драгалевци - II част”, за извършване на търговска дейност

СО - район „Витоша” на основание Заповед № СО-РД-09-1400/20.11.2015 г. на Кмета на Столична община, обявява конкурс за „Отдаване под наем за срок от 10 години на общински нежилищен имот - частна общинска собственост - терен, представляващ ПИ с идентификатор 68134.1982.1012, с площ от 657.00 кв.м., находящ се в гр. София, Район „Витоша”, в.з. „Симеоново - Драгалевци - II част”, за извършване на търговска дейност, при спазване на параметрите на устройствената зона.

Срок за наемане: 10 (десет) години;

Гаранция за участие в конкурса: 200.00 (двеста) лв. Гаранцията се предоставя от участника под формата на документ за внесена сума по сметка на СО - район „Витоша”: IBAN BG37SOMB91303324910401, BIC SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон „Денкоглу”, ул. „Денкоглу” № 28.

Конкурсната документация се закупува на касата на СО - район „Витоша” - гр. София, ул. „Слънце” № 2, ет. 1, всеки работен ден от 08:30 часа до 16:30 часа от 08.02.1016 г. до 08.03.2016 г.

Цената на конкурсната документация е 120.00 (сто и двадесет) лв. с ДДС.

Краен срок за представяне на офертите: 16:30 часа на 11.03.2016 г. в деловодството на СО - район „Витоша”, ет. 1.

Конкурсът ще се проведе на 14.03.2016 г. от 11:30 часа в заседателната зала на СО - район „Витоша”, ул. „Слънце” № 2, ет. 2.

Лице за контакти: име, тел.: Ненка Стойнева - 02/818 79 38

08.02.2016