Район "Витоша" обявява конкурс за отдаване под наем на ученически стол и ученически бюфет, находящи в кв. "Драгалевци", ул. „Бела Дона“ № 1, в сградата на 50. ОУ „Васил Левски”

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

СО – район „Витоша“, на основание Заповед № СОА19-РД09-671/15.05.2019 г. на кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на ученически стол и ученически бюфет, находящи се на адрес: гр. София, кв. "Драгалевци", ул. „Бела Дона“ № 1, в сградата на 50. ОУ „Васил Левски”, с нлощ 187.00 кв. м, начална конкурсна месечна наемна цена 99.74 лв. (деведесет и девет лева и седемдесет и четири ст.) без вкл. ДДС.

Срок за наемане: 3 (три) години.

Гаранция за участие в конкурса: 100.00 (сто) лв.

Гаранцията се предоставя от участника под формата на документ за внесена сума по сметка на СО – район „Витоша”: IBAN BG37SOMB91303324910401, BIC SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон „Белисимо”, бул. „България” № 102.

Конкурсната документация се закупува на касата на СО – район “Витоша” – гр. София, ул. “Слънце” № 2, ет. 1, всеки работен ден от 08:30 ч. на 12.06.2019 г. до 16:30 ч. 15.07.2019 г.

Цената на конкурсната документация е 50.00 (петдесет) лв. без вкл. ДДС.

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 08:30 ч. на 12.06.2019 г. до 16:30 ч. на 16.07.2019 г. в деловодството на СО – район „Витоша”, ет. 1.

Конкурсът ще се проведе на 17.07.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на СО – район „Витоша”, ул. „Слънце" № 2, ет. 2.

Телефон за контакти: 02/8187932.


КМЕТ НА РАЙОН „ВИТОША”
                                                    /ИНЖ. ТЕОДОР ПЕТКОВ/

 

12.06.2019