Район „Витоша“ обявява конкурс за отдаване под наем на ученически бюфет, находящ се в с. Владая, ул. „Брезова гора“ № 2, в сградата на 86. ОУ „Св. Климент Охридски”

 

ОБЯВЛЕНИЕ

СО – район „Витоша“, на основание Заповед № СОА19-РД09-671/15.05.2019 г. на кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на ученически бюфет, находящ се на адрес: гр. София, с. Владая , ул. „Брезова гора“ № 2, в сградата на 86. ОУ „Св. Климент Охридски”, с площ 108.00 кв. м, начална конкурсна месечна наемна цена 37.58 лв. (тридесет и седем лева и петдесет и осем ст.) без вкл. ДДС.

Срок за наемане: 3 (три) години.

Гаранция за участие в конкурса: 100.00 (сто) лв.

Гаранцията се предоставя от участника под формата на документ за внесена сума по сметка на СО – район „Витоша”: IBAN BG37SOMB91303324910401, BIC SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон „Белисимо”, бул. „България” № 102.

Конкурсната документация се закупува на касата на СО – район “Витоша” – гр. София, ул. “Слънце” № 2, ет. 1, всеки работен ден от 08:30 ч. на 11.06.2019 г. до 16:30 ч. 12.07.2019 г.

Цената на конкурсната документация е 50.00 (петдесет) лв. без вкл. ДДС.

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 08:30 ч. на 11.06.2019 г. до 16:30 ч. на 15.07.2019 г. в деловодството на СО – район „Витоша”, ет. 1.

Конкурсът ще се проведе на 16.07.2019 г. от 13:00 ч. в заседателната зала на СО – район „Витоша”, ул. „Слънце” № 2, ет. 2.

Телефон за контакти: 02/8187932.

 

КМЕТ НА РАЙОН „ВИТОША”
                                                   /ИНЖ. ТЕОДОР ПЕТКОВ/

11.06.2019