Район „Витоша“ обявява конкурс за отдаване под наем на терен от 1 кв. м, находящ се в сградата на СО – район „Витоша“

СО – район „Витоша“ на основание Заповед № СОА17-РД98-47/18.08.2017 г. на Кмета на Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на терен от 1 кв. м, находящ се на адрес: гр. София, кв. "Павлово", ул. „Слънце“ № 2, в сградата на СО – район „Витоша“:

ОБЕКТ: СО – РАЙОН „ВИТОША“, ул. „Слънце“ № 2, кв. "Павлово", АОС №2948/22.12.2014 г. за поставяне на един брой автомат за топли напитки на площ от 1.00 кв.м, ет. 1-ви, част от фоайе.

Срок за наемане – 5 (пет) години.

Гаранция за участие в конкурса – 100.00 (сто) лв.

Гаранцията се предоставя от участника под формата на документ за внесена сума по сметка на СО – район „Витоша”: IBAN BG37SOMB91303324910401, BIC SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон „Белисимо”, бул. „България” № 102.

Конкурсната документация се закупува на касата на СО – район “Витоша” – гр. София, ул. “Слънце ” № 2, ет. 1, всеки работен ден от 08:30 ч. на 04.10.2017 г. до 16:30 ч. на 02.11.2017 г.

Цената на конкурсната документация е 60.00 (шестдесет) лв. с ДДС.

Краен срок за приемане на офертите – 16:30 ч. на 03.11.2017 г., в деловодството на СО – район „Витоша”, ет. 1.

Конкурсът ще се проведе на 06.11.2017 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на СО –- район „Витоша”, ул. „Слънце ” № 2, ет. 2.

Телефон за контакти: 02/8187932

 

КМЕТ НА РАЙОН „ВИТОША”:
                                            (
ИНЖ. ТЕОДОР ПЕТКОВ)


 

04.10.2017