Район „Витоша“ обявява конкурс за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – частна общинска собственост, със специфично предназначение "за сладкарница"

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

СО – район „Витоша“, на основание Решение на СОС № 22/17.01.2019 г. и Заповед № СОА19-РД09-298/05.03.2019 г. на кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – частна общинска собственост (АОС № 260/05.02.1998 г.), представляващ помещение № 22 (сладкарница) от 93.20 кв. м, находящо се в сградата на Кметство Владая в с. Владая, ул. „Войнишко въстание“ № 61, Столична община – район „Витоша“, със специфично конкурсно условие „ЗА СЛАДКАРНИЦА“.

ОБЕКТ: Обособена част от недвижим имот – частна общинска собственост (АОС № 260/05.02.1998 г.), представляващ помещение № 22 (сладкарница) от 93.20 кв. м, находящо се в сградата на Кметство Владая в с. Владая, ул. „Войнишко въстание“ № 61, Столична община – район „Витоша“, със специфично конкурсно условие „ЗА СЛАДКАРНИЦА“.

Срок за наемане – 10 (десет) години.

Начална конкурсна цена – 331,00 (триста тридесет и един лв.) без ДДС.

Гаранция за участие в конкурса – 200.00 (двеста) лв.

Гаранцията се предоставя от участника под формата на документ за внесена сума по сметка на СО – район „Витоша”: IBAN BG37SOMB91303324910401, В1С SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон „Белисимо”, бул. „България” № 102.

Конкурсната документация се закупува на касата на СО – район “Витоша” – гр. София, ул. “Слънце ” № 2, ет. 1, всеки работен ден от 08:30 ч. на 14.05.2019 г. до 16:30 ч. на 14.06.2019 г.

Цената на конкурсната документация е 60.00 (шестдесет) лв. с ДДС.

Краен срок за приемане на офертите – 16:30 ч. на 17.06.2019 г. в деловодството на СО – район „Витоша”, ет. 1.

Конкурсът ще се проведе на 18.06.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на СО – район „Витоша”, ул. „Слънце ” № 2, ет. 2.   

Адрес и телефон на организатора: 02/8187932.

 

КМЕТ НА РАЙОН „ВИТОША”:
                                      /ИНЖ. ТЕОДОР ПЕТКОВ/            
                                                               -

14.05.2019