Район „Витоша“ обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на Столична община, район „Витоша“, кв. "Драгалевци", ул. „Бела Дона“ № 1, представляващи помещения за ученическо столово хранене – ученически стол, ученически бюфет и сервизни и кухненски помещения на 50. ОУ „Васил Левски“
ОБЯВА
 

Столична община – район „Витоша“, съгласно Решение № 676/21.07.2022 г. на Столичния общински съвет и на основание Заповед № СОА22-РД09-1342/05.08.2022 г. на кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на ученически стол и ученически бюфет, находящи се на адрес: гр. София, кв. "Драгалевци", ул. „Бела Дона“ № 1, в сградата на 50. ОУ „Васил Левски“, с обща площ 120,00 кв. м, начална конкурсна месечна наемна цена 72,71 лв. (седемдесет и два лева и седемдесет и една ст.) без включено ДДС:

срок за наемане – 4 (четири) години;
- гаранция за участие в конкурса – 1 000 (хиляда) лв.

Гаранцията се предоставя от участника под формата на документ за внесена сума по сметка на CO – район „Витоша”: IBAN: BG37SOMB91303324910401, BIC: SOMBBGSF, "Общинска банка" АД – клон „Красно село”.

Конкурсната документация се закупува на касата на CO – район „Витоша“ – гр. София, ул. „Слънце“ № 2, ет. 1, всеки работен ден от 08:30 ч. на 15.09.2022 г. до 16:30 ч. на 05.10.2022 г.

Цената на конкурсната документация е 100,00 (сто) лв. с вкл. ДДС.

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 08:30 ч. на 15.09.2022 г. до 16:30 ч. на 05.10.2022 г. в деловодството, находящо се на първи етаж в административната сграда на CO – район „Витоша“, на адрес: гр. София, кв. "Павлово", ул. „Слънце“ № 2.

Конкурсът ще се проведе на 06.10.2022 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на CO – район „Витоша“, на адрес: гр. София, ул. „Слънце“ № 2, ет. 2.

Телефон за контакти: 02/8187932.

 


КМЕТ НА РАЙОН „ВИТОША”:
/ИНЖ. ТЕОДОР ПЕТКОВ/

Приложения:

16.09.2022