Район „Витоша“ обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ трети етаж от триетажна сграда за образование, находящ се в сградата на 86. ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Владая, ул. „Брезова гора“ № 2, със специфично конкурсно условие – за частно училище

Публикувано на 08.12.2020 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Спират се всички правни и фактически действия по провеждането на конкурс за: „Отдаване под наем част от недвижим имот – публична общинска собственост представляващ III (трети) етаж с площ от 1150 кв. м от триетажна сграда за образование, находящ се в сградата на 86-то ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Владая, ул. „Брезова гора“ № 2 със специфично конкурсно условие – за частно училище, открит със Заповед РВТ20-РД98-1 от 15.10.2020 г. и Заповед № РВТ20-РД98-183 от 20.11.2020 г.
Настоящата заповед е в сила до отпадане на въведените противоепидемични мерки и/или отмяна на спирането с нова заповед на кмета на район "Витоша".  


 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

СО – район „Витоша“, на основание Решение № 599 по Протокол № 80, от 85/25.07.2019 г. на Столичен общински съвет, Заповед № СОА19-РД09-1181/22.08.2019 г. на кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ трети етаж от триетажна сграда за образование, находящ се в сградата на 86. ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Владая, ул. „Брезова гора“ № 2 със специфично конкурсно условие – за частно училище.

- Срок за наемане – 10 (десет) години.
- Гаранция за участие в конкурса – 1000,00 (хиляда) лв.

Гаранцията се предоставя от участника под формата на документ за внесена сума по сметка на СО – район „Витоша”: IBAN BG37SOMB91303324910401, BIC SOMBBGSF, "Общинска банка" АД, клон „Красно село”, бул. „Гоце Делчев” № 54.

- Конкурсната документация се закупува на касата на СО – район “Витоша” – гр. София, ул. “Слънце” № 2, ет. 1, всеки работен ден от 08:30 ч. на 19.10.2020 г. до 16:30 ч. 18.11.2020 г.
- Цената на конкурсната документация е 60,00 (шестдесет) лв. с вкл. ДДС.

- Краен срок за приемане на офертите: 16:30 ч. на 19.11.2020 г. в деловодството на СО – район „Витоша”, ет. 1.

Конкурсът ще се проведе на 20.11.2020 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на СО – район „Витоша”, ул. „Слънце ” № 2, ет. 2.

Телефон за контакти: 02/8187932.

 

КМЕТ НА РАЙОН „ВИТОША”:....П....

                                                     /ИНЖ. ТЕОДОР ПЕТКОВ/
 

20.10.2020