Район „Витоша“ обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи терени за разполагане на преместваеми обекти (павилиони) по индивидуален проект, находящи се на територията на район „Витоша“

СО – район „Витоша“, на основание Заповед № СОА19-РД98-8/19.02.2019 г. на кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи терени за разполагане на преместваеми обекти (павилиони) по индивидуален проект, находящи се на територията на район „Витоша“ в съответствие със схемите, одобрени от главния архитект на гр. София на територията на район „Витоша“, разделени на обособени позиции, както следва:

1. Обособена позиции № 1 – Отдаване под наем на терен с площ от 30.00 кв. м, находящ се в кв. "Драгалевци", пл. „Цар Иван Александър“ и ул. „Генерал Ковачев“, за поставяне на преместваем обект (павилион) по индивидуален архитектурен проект, съгласно одобрена от гл. архитект на гр. София схема за кв. 9а – група № 19, позиция № 2, със специфично конкурсно условие за плодове и зеленчуци.
2. Обособена позиция № 2 – Отдаване под наем на терен с площ от 30.00 кв. м, находящ се в кв. "Драгалевци", пл. „Цар Иван Александър“ и ул. „Генерал Ковачев“, за поставяне на преместваем обект (павилион) по индивидуален архитектурен проект, съгласно одобрена от гл. архитект на гр. София схема за кв. 9а – група № 19, позиция № 3, със специфично конкурсно условие за бързо хранене.
3. Обособена позиция № 3 – Отдаване под наем на терен с площ от 30.00 кв. м, находящ се в кв. "Драгалевци", пл. „Цар Иван Александър“ и ул. „Генерал Ковачев“, за поставяне на преместваем обект (павилион) по индивидуален архитектурен проект, съгласно одобрена от гл. архитект на гр. София схема за кв. 9а – група № 19, позиция № 4, със специфично конкурсно условие за сладкарски изделия.
4. Обособена позиция № 4 – Отдаване под наем на терен с площ от 115.00 кв. м, находящ се в кв. "Бояна", ул. „Три кладенци“, за поставяне на преместваем обект (павилион) по индивидуален архитектурен проект, съгласно одобрена от гл. архитект на гр. София схема за кв. 25 – група № 26, позиция № 1, със специфично конкурсно условие за бързо хранене.
5. Обособена позиция № 5 – Отдаване под наем на терен с площ от 30.00 кв. м, находящ се на бул. „Цар Борис III“ и ул. "10-ти километър“, за поставяне на преместваем обект (павилион) по индивидуален архитектурен проект, съгласно одобрена от гл. архитект на гр. София схема за кв. 10 – група № 38, позиция № 1, със специфично конкурсно условие за бързо хранене.
6. Обособена позиция № 6 – Отдаване под наем на терен с площ от 20.00 кв. м, находящ се в с. Мърчаево, ул. „Цар Симеон I“ на обръщалото на автобус № 59, за поставяне на преместваем обект (павилион) по индивидуален архитектурен проект, съгласно одобрена от гл. архитект на гр. София схема за кв. 26 – група № 45, позиция № 4, със специфично конкурсно условие за бързо хранене.

- Срок за наемане: 5 (пет) години.
- Гаранция за участие в конкурса:

Обособена позиция № 1 – 200.00 (двеста) лева – плодове и зеленчуци

Обособена позиция № 2 – 200.00 (двеста) лева – бързо хранене

Обособена позиция № 3 – 200.00 (двеста) лева – сладкарски изделия

Обособена позиция № 4 – 400.00 (четиристотин) лева – бързо хранене

Обособена позиция № 5 – 200.00 (двеста) лева – бързо хранене

Обособена позиция № 6 – 100.00 (сто) лева – бързо хранене

- Начална конкурсна месечна наемна цена:

Обособена позиция № 1 – Начална конкурсна наемна цена 120.00 лв. (сто и двадесет лева) без вкл. ДДС

Обособена позиция № 2 – Начална конкурсна наемна цена 120.00 лв. (сто и двадесет лева) без вкл. ДДС

Обособена позиция № 3 – Начална конкурсна наемна цена 120.00 лв. (сто и двадесет лева) без вкл. ДДС

Обособена позиция № 4 – Начална конкурсна наемна цена 330.00 лв. (триста и тридесет лева) без вкл. ДДС

Обособена позиция № 5 – Начална конкурсна наемна цена 120.00 лв. (сто и двадесет лева) без вкл. ДДС

Обособена позиция № 6 – Начална конкурсна наемна цена 60.00 лв. (шестдесет лева) без вкл. ДДС.

- Гаранцията се предоставя от участника под формата на документ за внесена сума по сметка на СО – район „Витоша”: IBAN BG37SOMB91303324910401, BIC SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон „Белисимо”, бул. „България” № 102.

- Конкурсната документация се закупува на касата на СО – район “Витоша” – гр. София, ул. “Слънце ” № 2, ет. 1, всеки работен ден от 08:30 ч. на 07.08.2019 г. до 16:30 ч. 09.09.2019 г.
- Цената на конкурсната документация е 60.00 (шестдесет) лв. с вкл. ДДС.

Краен срок за приемане на офертите – 16:30 ч. на 10.09.2019 г. в деловодството на СО – район „Витоша”, ет. 1.

Конкурсът ще се проведе на 11.09.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на СО - район „Витоша”, ул. „Слънце” № 2, ет. 2.

Телефон за контакти: 02/8187932.


 

08.08.2019