Район „Витоша“ обявява конкурс за отдаване под наем част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен за разполагане на преместваем обект (павилион), находящ се в кв. "Драгалевци"

СО – район „Витоша“, на основание Заповед № СОА19-РД98-8/19.02.2019 г. на кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен за разполагане на преместваем обект (павилион) за клуб от 85.00 кв. м, по индивидуален проект, находящ се в кв. "Драгалевци", ул. „Папрат“ и ул. „Карнобатски проход“ в съответствие със схемите, одобрени от главния архитект на гр. София на територията на район „Витоша“.

- Срок за наемане: 5 (пет) години;

- Гаранция за участие в конкурса: 200.00 (двеста) лв.

- Начална конкурсна месечна наемна цена: 210.00 (двеста и десет) лева без ДДС.

- Гаранцията се предоставя от участника под формата на документ за внесена сума по сметка на СО – район "Витоша": IBAN BG37SOMB91303324910401, BIC SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон „Белисимо”, бул. „България” № 102.

- Конкурсната документация се закупува на касата на СО – район “Витоша” – гр. София, ул. “Слънце ” № 2, ет. 1, всеки работен ден от 08:30 ч. на 22.04.2019 г. до 16:30 ч. 23.05.2019 г.

- Цената на конкурсната документация е 60.00 (шейсет) лв. с вкл. ДДС.

- Краен срок за приемане на офертите – 16:30 ч. на 27.05.2019 г. в деловодството на СО – район „Витоша”, ет. 1.

- Конкурсът ще се проведе на 28.05.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на СО – район „Витоша”, ул. „Слънце” № 2, ет. 2.

Телефон за контакти: 02/8187932.

22.04.2019