Район „Витоша” обявява конкурс за назначаване на държавен служител – длъжността „секретар” на СО – район „Витоша”

ОБЯВЛЕНИЕ

                                                  за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител                                               

СО – РАЙОН “ВИТОША”
със седалище и адрес: гр. София, ул. "Слънце” № 2,

на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РВТ22-РД15- 94 от 19.07.2022 г. на кмета на СО – район „Витоша”, обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

 

І. Конкурсът се обявява за длъжността „СЕКРЕТАР” на СО – район „Витоша”.

ІІ. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1. Минимална степен на завършено образование: Висше – "магистър",

2. Област на висше образование: Социални, стопански и правни науки.

3. Професионално направление: Право, специалност „Право“.

4. Минимален професионален опит: 4 години в областта на управлението или придобит ранг – III младши.

5. Придобита юридическа правоспособност.

6. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите – компютърни умения MS Offise – Word, Excel, Internet, Акстър офис, управленска, организационна и комуникационна компетентност.

ІІІ. Начинът на провеждане на конкурса е чрез решаване на тест и интервю.

ІV. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

1. Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);

2. Декларация по чл. 17, ал. 3 от НПКДС;

3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;

4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

5. Документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации (при наличие на такива).

V. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса следва да бъдат представени лично от кандидатите или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 10-дневен срок от публикуване на обявлението на адрес СО – район “Витоша” – гр. София, кв. "Павлово", ул. “Слънце” № 2, ет. 2, стая № 24, от 9:30 до 16:30 часа. Телефон за информация: 02/818 79 24.

VІ. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на  СО – район “Витоша” – гр. София, ул. “Слънце” № 2.

VІІ. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристики:

Ръководи, организира, координира и контролира дейността на администрацията в изпълнение на разпорежданията кмета на район “Витоша” при спазване на разпоредбите на Закона за администрацията, ЗМСМА,  Закона за държавния служител, Кодекса на труда, както и всички други действащи закони и подзаконови нормативни актове, с които работи.
Организация, координация и контрол на административните задачи, свързани с ефективното функциониране на районната администрация.
Контрол върху дейността по административното обслужване на физически и юридически лица.
Контролира вписванията в Регистъра на административните структури на актовете на изпълнителната власт.

VІІІ. Размер на основната заплата за заемане на длъжността в законоустановените граници – не по-малка от 850 лв.

 

 

КМЕТ НА РАЙОН “ВИТОША”        

                                      ИНЖ.  ТЕОДОР ПЕТКОВ

 

 

 

 

 

20.07.2022