Район Витоша удължава срока за приемане на оферти с 15 дни за конкурса за отдаване под наем на терени за поставяне на автомати за топли напитки в сградите на 26-то СОУ и 86-то ОУ (обособени позиции № 2 и 6)

ОБЯВЛЕНИЕ

на основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и в изпълнение на Заповед № СОА16-РД98-79 от 26.08.16 г. на Кмета на Столична община

Удължаването срока за приемане на оферти с 15 дни във връзка с конкурса за „Отдаване под наем на нежилищни имоти - публична общинска собственост, представляващи терени от по 2.00 кв. м., за поставяне на автомати за топли напитки в сградите на общинските училища на територията на СО - район „Витоша“ за следните обособени позиции:

  • Обособена позиция № 2
    26-то СОУ „Йордан Йовков” ул.“Кореняците” № 40, кв.”Княжево", АОС №2534/21.11.2012 г. за поставяне на два бр. автомати за топли напитки на площ от 2.00 кв.м. за брой, ет. 1-ви до входа на сградата и ет. 2-ри в учителската стая.
  •  Обособена позиция № 6
    86-то ОУ „Св. Климент Охридски”, ул.“Брезова гора“ № 1, с.”Владая”, АОС № 2874/20.01.2014 г. за поставяне на един бр. автомат за топли напитки на площ от 2.00 кв.м. в стая за отдих на персонала.

срок за наемане - 3 (три) години;
гаранция за участие в конкурса - 100 (сто) лева;

Гаранцията се предоставя от участника под формата на документ за внесена сума по сметка на СО - район “Витоша”: IBAN BG37SOMB91303324910401, BIC SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон „Белисимо", бул. „България” 102, за всяка една обособена позиция, за която участват.

Конкурсната документация се закупува от касата на СО – район ”Витоша”, гр.София, ул.”Слънце” № 2 , ет. 1, всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:30 ч. до 29.11.2016 г. вкл.

Цената на конкурсната документация е 60 (шестдесет) лв. с ДДС

Краен срок за подаване на офертите - 16:30 ч. на 30.11.2016 г. в деловодството на СО – район ”Витоша”

Конкурсът ще се проведе на 01.12.2016 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на СО – район ”Витоша”, ул. „Слънце”№ 2, ет.2.

16.11.2016