Район Витоша обявява конкурс за отдаване под наем на ученически бюфет в 86 ОУ

СО - район „Витоша” на основание Заповед № COA16-РД09-809/04.05.2016 г. на Кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на ученически бюфет находящ се на адрес: с. Владая, ул. Брезова гора № 1, в сградата на 86 ОУ „Св. Климент Охридски“, с площ 90,00 кв.м., начина конкурсна месечна наемна цена 39.60 лв.(тридесет и девет лева и 60 ст.) без ДДС.

Срок за наемане - З (три) години; 

Гаранция за участие в конкурса - 100.00 (сто) лв. 

Гаранцията се предоставя от участника под формата на документ за внесена сума по сметка на СО - район „Витоша”: IBAN BG37SOMB91303324910401, ТС SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон „Белисимо”, бул. „България” № 102. 

Конкурсната документация се закупува на касата на СО - район ”Витоша”, гр. София, ул. ”Слънце” № 2, ет. 1, всеки работен ден от 08:30 ч. на 20.05.2016 г. до 16:30 ч. 20.06.2016 г. 

Цената на конкурсната документация е 50,00 (петдесет) лв. с ДДС. 

Краен срок за приемане на офертите: 16:30ч. на 24.06.2016г. в деловодството на СО — район „Витоша”, ет. 1. 

Конкурсът ще се проведе на 27.06.2016 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на СО - район „Витоша”, ул. „Слънце” № 2, ет. 2. 

Телефон за контакти: 02/8187932

25.05.2016