Район Витоша обявява конкурс за отдаване под наем на ученически бюфет в 52 ОУ

СО - район „Витоша” на основание Заповед № СОА16-РД09-809/04.05.2016 г. на Кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на ученически бюфет находящ се на адрес: гр. София, кв. Бояна, бул. Александър Пушкин № 112, в сградата на 52 ОУ „Цанко Церковски”, с площ 28,00 кв.м., начина конкурсна месечна наемна цена 17.92 лв. (седемнадесет лева и 92 ст.) без ДДС. 

Срок за наемане - З (три) години; 

Гаранция за участие в конкурса - 100.00 (сто) лв. 

Гаранцията се предоставя от участника под формата на документ за внесена сума по сметка на СО - район „Витоша” IBAN BG37SOMB91303324910401, BIC SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон „Белисимо”, бул. „България” № 102. 

Конкурсната документация се закупува на касата на СО - район ”Витоша”, гр. София, ул. ”Слънце” № 2, ет. 1, всеки работен ден от 08:30 ч. на 20.05.2016 г. до 16:30 ч. 20.06.2016 г. 

Цената на конкурсната документация е 50.00 (петдесет) лв. с ДДС. 

Краен срок за приемане на офертите: 16:30 ч. на 24.06.2016 г. в деловодството на СО - район „Витоша”, ет. 1. 

Конкурст ще се проведе на 28.06.2016 г. от 13:30 ч. в заседателната зала на СО - район „Витоша”, ул. „Слънце” № 2, ет. 2. 

Телефон за контакти: 02/8187932

25.05.2016