Район Витоша обявява конкурс за отдаване под наем на ученически стол и бюфет в сградата на 50 ОУ

СО - район „Витоша” на основание Заповед № COA16-РД09-809/04.05.2016 г. на Кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на ученически стол и бюфет находящ се на адрес: гр. София, кв. Драгалевци, ул. Бела Дона № 1, в сградата на 50 ОУ „Васил Левски", разделен на обособени позиции, както следва: 

1. Обособена позиция № 1: ученически стол с площ 145,00 кв.м., начина конкурсна месечна наемна цена 88.45 лв. (осемдесет и осем лева и 45 ст.) без ДДС 

2. Обособена позиция № 2: ученически бюфет с площ 34,00 кв.м., начална конкурсна месечна наемна цена 20.56 лв. (двадесет лева и 56 ст.) без ДДС 

Срок за наемане: З (три) години; 

Гаранция за участие в конкурса: 100.00 (сто) лв., за всяка обособена позиция. 

Гаранцията се предоставя от участника под формата на документ за внесена сума по сметка на СО - район „Витоша”: IBAN BG37SOMB91303324910401, BIС SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон „Белисимо”, бул. „България” № 102. 

Конкурсната документация се закупува на касата на СО - район ”Витоша”, гр. София, ул. ”Слънце ” № 2, ет. 1, всеки работен ден от 08:30 ч. на 20.05.2016 г. до 16:30 ч. 20.06.2016 г. 

Цената на конкурсната документация е 50.00 (петдесет) лв. с ДДС. 

Краен срок за приемане на офертите: 16:30 ч. на 24.06.2016 г. в деловодството на СО - район „Витоша”, ет. 1. 

Конкурсът ще се проведе на 28.06.2016 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на СО - район „Витоша”, ул. „Слънце” №  2, ет. 2. 

Телефон за контакти: 02/8187932

25.05.2016