Район Витоша обявява конкурс за отдаване под наем на ученически стол и бюфет в сградата на 2 СОУ

СО - район „Витоша” на основание Заповед № СОА16-РД09-809/04.05.2016 г. на Кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на ученически стол и бюфет находящ се на адрес: гр. София, кв. Павлово, ул. Генерал Суворов № 36, в сградата на 2 СОУ „Академик Емилиян Станев“, разделен на обособени позиции, както следва: 

1. Обособена позиция № 1: ученически стол с площ 153,00 кв.м., начална конкурсна месечна наемна цена 92.27 лв. (деведесет и два лева и 27 ст.) без ДДС 

2. Обособена позиция № 2: ученически бюфет с площ 35,00 кв.м., начална конкурсна месечна наемна цена 20.65 лв. (двадесет лева и 65 ст.) без ДДС 

3. Обособена позиция № 3: ученически бюфет с площ 27,00 кв.м., начална конкурсна месечна наемна цена 15.93 лв. ( петнадесет лева и 93 ст.) без ДДС 

Срок за наемане - З (три) години; 

Гаранция за участие в конкурса - 100.00 (сто) лв., за всяка обособена позиция. 

Гаранцията се предоставя от участника под формата на документ за внесена сума по сметка на СО - район „Витоша”: IВАN BG37SOMB91303324910401, BIС SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон „Белисимо”, бул. „България” № 102. 

Конкурсната документация се закупува на касата на СО - район ”Витоша”, гр. София, ул. ”Слънце ” № 2, ет. 1, всеки работен ден от 08:30 ч. на 20.05.2016 г. до 16:30 ч. 20.06.2016 г. 

Цената на конкурсната документация е 50,00 (петдесет) лв. с ДДС. 

Краен срок за приемане на офертите: 16:30 ч. на 24.06.2016 г. в деловодството на СО - район „Витоша”, ет. 1. 

Конкурсът ще се проведе на 29.06.2016 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на СО - район „Витоша”, ул. „Слънце ” № 2, ет. 2. 

Телефон за контакти: 02/8187932

25.05.2016