Район Витоша обявява конкурс за отдаване под наем на терени от по 2 кв.м. за поставяне на автомати за топли напитки в сградите на общинските училища на територията на района

СО - район „Витоша” на основание Заповед № СОА16-РД98-79/26.08.2016 г. на Кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижими имоти - публична общинска собственост, представляващи терени от по 2 кв.м. за поставяне на автомати за топли напитки в сградите на общинските училища на територията на СО район „Витоша”, както следва:

   1. 2 СОУ „Академик Емилиян Станев”, кв. Павлово, ул. „Генерал Суворов” № 36 
   2. 26 СОУ „Йордан Йовков”, кв. Княжево, ул. „Кореняците” № 40 
   3. 64 ОУ „Цар Симеон Велики”, кв. Симеоново, ул. „Симеоновска” № 1 
   4. 50 ОУ „Васил Левски”, кв. Драгалевци, ул. „Бела Дона” № 1 
   5. 52 ОУ „Цанко Церковски”, кв. Бояна, бул. „Александър Пушкин” № 112
   6. 86 ОУ „Св. Климент Охридски”, с. Владая, ул. „Брезова гора” № 1 

Срок за наемане: 3 (три) години;

Гаранция за участие в конкурса: 100.00 лв. (сто) лв. 

Гаранцията се предоставя от участника под формата на документ за внесена сума по сметка на СО - район „Витоша”: IBAN BG37SOMB91303324910401, BIC SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон „Белисимо”, бул. „България” № 102.

Конкурсната документация се закупува на касата на СО - район “Витоша”, гр. София, ул. “Слънце ” № 2, ет. 1, всеки работен ден от 08.30 ч. до 16.30 ч. до 10.11.2016 г. вкл. 

Цената на конкурсната документация е 60.00 (шестдесет) лв. с ДДС. 

Краен срок за представяне на офертите: 16:30 часа на 11.11.2016 г. в деловодството на СО - район „Витоша”, ет. 1. 

Конкурсът ще се проведе на 14.11.2016 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на СО - район „Витоша”, ул. „Слънце ” № 2, ет. 2 

Телефон за контакти: 02/818793

11.10.2016