Район „Възраждане” удължава срока за подаване на оферти за конкурс за отдаване под наем, за срок от 7 години на свободни – нежилищни имоти, частна общинска собственост

Район „Възраждане”

На основание заповед на Кмета на р-н „Възраждане” № РД-09-099/05.05.2010 г. се удължава срока за подаване на оферти, във връзка със Заповед №РД-09-450/22.03.2010 г. на кмета на Столична община, за конкурс за отдаване под наем, за срок от 7 години на свободни – нежилищни имоти, частна общинска собственост по списък приложение към конкурсната документация, включваща началната конкурсна цена.

Гаранцията за участие конкурса е в размер на 350.00 /триста и петдесет/ лева за всеки обект.

Цената на документацията за участие в конкурса е 60.00 лв. /шестдесет лева/ с включен ДДС за всеки обект.

Закупуване на документация и подаване на оферти за участие се извършва на гише „Деловодство” в Център за информация и услуги, в сградата на район “Възраждане”, гр.София, бул.”Александър Стамболийски” № 62, партерен етаж.

Изтегляне и разглеждане на документацията за участие: http://so-vazrajdane.dir.bg, раздел „Конкурси”.

Краен срок за купуване на документация за участие: 16.00 ч. на 01.06.2010 г.

Краен срок за подаване на офертите за участие: 16.00 ч. на 01.06.2010 г.

Разглеждане на предложенията: Зала № 6 в сградата на район “Възраждане”, гр. София, бул.”Александър Стамболийски” № 62, етаж 2, 10.30 ч. на 02.06.2010 г.

Всички плащания се извършват по сметка на СО - Район „Възраждане” в “Общинска банка” АД, IBAN: BG40 SOMB 9130 3324 9862 01, BIC: SOMBBGSF или на каса в Център за информация и услуги, в сградата на район “Възраждане”, гр.София, бул.”Александър Стамболийски” № 62, партерен етаж.

Телефони за връзка: (02) 980 28 85, (02) 980 44 71.

12.05.2010