Район Възраждане обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 7 години на нежилищни имоти по списък Приложение № 2 към конкурсната документация

На основание Заповед № СОА16-РД09-624/10.03.2016 г. на Кмета на Столична община, район „Възраждане” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 7 (седем) години на нежилищни имоти - частна общинска собственост по списък Приложение № 2 към конкурсната документация, включваща начална конкурсна цена.

Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 350.00 (триста и петдесет) лева за всеки обект.

Цената на документацията за участие в конкурса е 20.00 (двадесет) лева без ДДС за всеки обект. Закупуване на документация и подаване на оферти за участие се извършва на гише „Деловодство” в Център за информация и услуги в сградата на р-н „Възраждане”, гр. София,бул. „Ал. Стамболийски” № 62, партерен етаж. Изтегляне и разглеждане на документацията за участие: http://so-vazrajdane.bg, раздел „Конкурси”.

Закупуване на документация за участие: 30 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за подаване на офертите за участие: 30 дни след публикуване на обявата до 17.00 ч. на 18.05.2016 г. включително.

Разглеждане на предложенията на 19.05.2016 г. от 14.00 ч. в Зала № 6,ет. 2 в сградата на р-н „Възраждане”, гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” № 62. Ако в първоначално обявеният срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти се удължава с 15 дни.

Всички плащания се извършват по сметка на СО - район „Възраждане” в Общинска банка” АД, Финансов център „Ал. Стамболийски” IBAN: BG 40 SOMB 9130 3324 9862 01, BIC:SOMBBGSF или на каса в Център за информация и услуги в сградата на район „Възраждане”- гр.София, бул. „Ал. Стамболийски” № 62, партерен етаж.

Телефони за връзка: 02/980-28-85 и 02/980-44-71
18.04.2016