Район „Възраждане“ обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти – частна общинска собственост – магазини, офиси, терени, помещения и др.

 

Столична община – район „Възраждане“

ОБЯВЯВА

Конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на нежилищни имоти – частна общинска собственост

 

На основание Заповед № СОА21-РД98-35/17.06.2021 г. на кмета на Столична община за откриване на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на нежилищни имоти – частна общинска собственост, по списък Приложение № 2 към конкурсната документация, включваща и начална конкурсна цена, утвърдена със Заповед № РВЕ21-РД09-190/18.08.2021 г. на кмета на район „Възраждане“.

1. Магазин с идентификатор 68134.303.57.5.73, АОС № 1584/22.01.2020 г., с площ от 103,17 кв. м, с 1,964% ид. ч. от общите части на сграда с идентификатор 68134.303.57.5, местност „Зона Б-18“, административен район 303, пл. № 57, с административен адрес: гр. София, район „Възраждане“, ж.к. „Зона Б-18“, бл. 7, ет. 1.; начална цена 569,00 лева (петстотин шестдесет и девет) лева без ДДС; за търговска дейност за магазин, офис.

2. Помещение с идентификатор 68134.305.50.1, АОС № 1565/14.11.2019 г., с площ от 76 кв. м, в сграда с идентификатор 68134.305.50, представляваща трафопост с ОПС върху мястото, върху което е построена, находяща се по подробен устройствен план в УПИ I-за ожс, аптека, услуги, кв. 24, м. НПЗ „Средец“, съгласно план, одобрен със Заповед № РД-50-09-467/28.11.87 г. на гл. арх. на София, с административен адрес: гр. София, район „Възраждане“, ж.к. „Сердика“, сграда до бл. 16 и бл. 17; 233,00 лева (двеста тридесет и три) лева без ДДС; за офис, магазин.

3. Офис с идентификатор 68134.306.300.1.22., АОС № 1597/06.03.2020 г., с площ от 47,68 кв. м с 1,879% ид. ч. от общите части на сграда с идентификатор 68134.306.300.1, разположена в оп. имот с идентификатор 68134.306.300, находяща се по подробен устройствен план в УПИ I-за жил. строителство, подземен гараж и трафопост, кв. 233, местност „Пробив бул. “Пенчо Славейков“, съгласно план, одобрен със Заповед № РД-09-50-163А от 29.03.2000 г. на гл. арх. на гр. София, с административен адрес: гр. София, район „Възраждане“, ул. „Три уши“ № 103, бл. 6, ет. 1; 284,00 лева (двеста осемдесет и четири) лева без ДДС; за клубна дейност, офис.

4. Терен с идентификатор 68134.306.236, АОС № 1541/14.02.2019 г., с площ 171,00 кв. м, представляващ по действащ ПУП, част УПИ III-4 общ. и УПИ IV-общ., кв. 272, местност „Пробив бул. „Пенчо Славейков“, съгласно план, одобрен със Заповед № РД-09-50-163А от 29.03.2000г. на гл. арх. на СО, с административен адрес: гр. София, район „Възраждане“, бул. „Инж. Иван Иванов“ № 13; 168,00 лева (сто шестдесет и осем) лева без ДДС; за паркинг.

5. Терен с идентификатор 68134.306.235, АОС № 1542/14.02.2019 г., с площ от 203,00 кв. м, представляващ по действащия ПУП част от УПИ II-общ. и УПИ III-4 общ., кв. 272, местност „Пробив бул. „Пенчо Славейков“, съгласно план одобрен със Заповед № РД-09-50-163А от 29.03.2000 г. на гл. архитект на СО, с административен адрес: гр. София, район „Възраждане“, бул. „Инж. Иван Иванов“ № 15; 199,00 лева (сто деветдесет и девет) лева без ДДС; за паркинг.

6. Магазин с идентификатор 68134.302.332.2, АОС № 1566/08.04.2020 г., с площ от 15 кв. м, заедно със 100% ид. ч. от общите части на сградата и със съответните ид. ч. от правото на строеж върху мястото с идентификатор 68134.302.332, цялото 336 кв. м, представляващо по подробен устройствен план УПИ XII-16, кв. 154, местност „Зона Б-З“, съгласно план одобрен със Заповед № РД-09-50-608/21.11.1994 г. на Гл. архитект на София, с административен адрес: гр. София, район „Възраждане“, ул. „Цар Симеон“ № 115; 128,00 лева (сто двадесет и осем) лева без ДДС; за магазин.

7. Терен с идентификатор 68134.303.45, АОС № 1449/13.03.2020 г., с площ от 510,00 кв. м, представляващ по действащ подробен устройствен план УПИ XI-26, кв. 124Б, местност „Зона Б-18“, съгласно план, одобрен със Заповед № РД-09-50-120 от 07.02.2007 г. на гл. архитект на София, с административен адрес: гр. София, район „Възраждане“, бул. „Димитър Петков“ № 18; 533,00 лева (петстотин тридесет и три) лева без ДДС; за склад.

8. Незастроен поземлен имот с идентификатор 68134.302.216, АОС № 1446/04.08.2017 г., с площ от 185,00 кв. м, кв. 136, местност „Зона Б-3“, УПИ XVI-14, съгласно план, одобрен със Заповед № РД-50-09-259/09.08.1985 г. на гл. архитект на София, с административен адрес: гр. София, район „Възраждане“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 123; 188,00 лева (сто осемдесет и осем) лева без ДДС; за склад/паркинг.

9. Магазин с идентификатор 68134.304.125.3.38, АОС № 1545/27.02.2019 г., с площ от 49,12 кв. м и с 37,4/3068 ид. части, равняващи се на 1,22% ид. ч. от общите части на сградата, с отстъпено право на строеж върху терена, представляващ по ПУП УПИ XV-15, съдържащ 1382 кв. м, кв. 207, местност „Център-Западно направление“, съгласно план, одобрен с Решение № 322 по Протокол № 90 от 26.05.2011 г. на Столичен общински съвет, с административен адрес: гр. София, район „Възраждане“, бул. „Ал. Стамболийски“ № 24 – 26, ет. 1 на № 24; 656,00 лева (шестстотин петдесет и шест) лева без ДДС; за офис.

10. Незастроен поземлен имот с идентификатор 68134.306.23., АОС № 1401/15.09.2016 г., с площ от 322,00 кв. м, съставляващ северна част от УПИ I-12-13 за офиси и жил. строителство, кв. 227, местност „Западно направление“, съгласно план, одобрен със Заповед № РД-09-50-976/29.09.2009 г. на гл. архитект на София, с административен адрес: гр. София, район „Възраждане“, ул. „Зайчар“ № 119; 637,00 лева (шестстотин тридесет и седем)  лева без ДДС; за автомивка.

11. 547/784 ид. части от застроен поземлен имот, равняващи се на 69,77% от ПИ с идентификатор 68134.303.277, АОС № 1536/25.01.2019 г., целият с площ от 784 кв. м, представляващ УПИ IX-2, общ., кв. 174, местност „Пробив бул. „Пенчо Славейков“, съгласно план, одобрен със Заповед № РД-09-50-163А от 29.03.2000 г. на гл. архитект на София, с административен адрес: гр. София, район „Възраждане“ бул. „Инж. Иван Иванов“ № 53 и ул. „Алдомировска“ № 85; 536,00 лева (петстотин тридесет и шест) лева без ДДС; за автокъща/паркинг.

12. 211/402 ид. ч. от застроен поземлен имот, равняващи се на 52,49% от ПИ с идентификатор 68134.303.276, АОС №1537/25.01.2019 г., целият с площ от 402,00 кв. м, представляващ УПИ VIII-3, общ., кв.174, местност „Пробив бул. „Пенчо Славейков“, съгласно план, одобрен със Заповед № РД09-50-163А от 29.03.2000 г. на гл. архитект на София, с административен адрес: гр. София, район „Възраждане“, бул. „Инж. Иван Иванов“ № 55; 207,00 лева (двеста и седем) лева без ДДС; за автокъща/паркинг.

13. Поземлен имот № 40 с идентификатор 68134.303.270, АОС № 1521/03.12.2018 г., с площ от 446,00 кв. м, представляващ реална част от УПИ IX-за коо, местност „Западно направление“, кв. 169, съгласно план, одобрен със Заповед № РД-09-50-1200 от 21.12.1995 г. на гл. архитект на София, с административен адрес: гр. София, район „Възраждане“, бул. „Т. Александров“ № 158; 459,00 лева (четиристотин петдесет и девет) лева без ДДС; за търговска дейност за магазин.

14. Магазин с идентификатор 68134.303.129.2.8., АОС № 1522/03.12.2018 г., с площ от 113,56 кв. м с 13,50% ид. ч. от общите части на сградата с идентификатор 68134.303.129.2., със застроена площ от 159 кв. м и толкова ид. ч. от дворното място, представляващо поз. имот с идентификатор 68134.303.129, с площ от 258,00 кв. м. Устройствен статут: кв. 168, УПИ I, местност „Зона Б-18“, план, одобрен със Заповед № РД0950-1419/10.11.2008 г. на гл. архитект на София, с административен адрес: гр. София, район „Възраждане“, ул. „Цар Симеон“ № 217; 668,00 лева (шестстотин шестдесет и осем) лева без ДДС; за магазин.

 

Гаранцията за участие в конкурса е в размер на  350,00 (триста и петдесет) лева за всеки обект.

Цената на документацията за участие в конкурса е 20,00 (двадесет) лева без ДДС за всеки обект.

Място за закупуване на конкурсната документация – 1303, гр. София, СО – район „Възраждане“, бул. „Ал. Стамболийски“ № 62 в Център за информация и услуги в сградата на р-н „Възраждане”, гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” № 62, партерен етаж от 19.08.2021 г. до 17.09.2021 г. от 08:30 до 16:00 ч.

Срок за подаване на офертите – 30 дни от датата на публикуване на обявата за конкурса или  до 17:00 ч. на 17.09.2021 г.

Разглеждане на предложенията: на 20.09.2021 г. – 14:00 ч. в Зала № 6, ет. 2 в сградата на р-н „Възраждане”, гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” № 62.

Всички плащания се извършват по сметка на СО – район „Възраждане” в Общинска банка” АД – Финансов център „Ал. Стамболийски” IBAN: BG 40 SOMB 9130 3324 9862 01,  BIC: SOMBBGSF или на каса в Център за информация и услуги в сградата на р-н „Възраждане” – гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” № 62, партерен етаж.

Телефони за връзка:  /02/980-28-85 и /02/980-44-71.

19.08.2021