Район „Възраждане“ обявява провеждане на обществено обсъждане на Проект за обща схема за поставяне на преместваеми увеселителни обекти и преместваем обект – заведение за бързо хранене, в част от УПИ I „за парк“, кв. 1, м. Парк „Възраждане“, „Зона Б-5-4“

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Район „Възраждане“ – СО, на основание  чл. 12 от ЗУЗСО, във връзка с „Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община“, приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет, съобщава, че е издадена Заповед № РД09-37/02.03.2018 г. на кмет на район „Възраждане“ – СО за провеждане на обществено обсъждане на проект за обща схема за поставяне на преместваеми увеселителни обекти и преместваем обект – заведение за бързо хранене в част от УПИ  I „за парк“, кв. 1, м. Парк „Възраждане“, „Зона Б-5-4“, идентичен с ПИ с идентификатор 68134.305.79 по КККР на район „Възраждане“ – СО.
Представянето на проекта ще се състои в заседателната зала на район „Възраждане“ – СО, етаж 2, бул. „Александър Стамболийски“ № 62, гр. София на 12.03.2018 г. (понеделник) от 18:00 ч.
Писмени становища, мнения и предложения относно визата за проучване и проектиране  могат да се депозират в срок до 26.03.2018 г. (понеделник) в деловодството на район „Възраждане“ – СО, бул. „Александър Стамболийски“ № 62, гр. София.
За приключване на общественото обсъждане ще се проведе дискусия на 29.03.2018 г. (четвъртък) от 18:00 ч. в заседателната зала на район „Възраждане“ – СО, етаж 2, бул. „Александър Стамболийски“ № 62, гр. София.
С проекта може да се запознаете в сградата на район „Възраждане“ – СО, бул. „Ал. Стамболийски“ № 62, ет. 3, стая 23, вторник и четвъртък от 14.00 ч. до 17.00 ч.

Заповед № РВЕ18-РД09-37/02.03.2018 г.

 

Главен архитект на район
“Възраждане”: .............................
                       /арх. Л. Гавазова/

 

02.03.2018