Район Възраждане обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене за срок от 5 години в 46 ОУ, 32 СУИЧЕ и 91 НЕГ

Със Заповеди № СОА17-РД09-589/07.06.2017 г.; № СОА17-РД09-588/07.06.2017 г. и № СОА17-РД09-587/07.06.2017 на кмета на Столична община е открит конкурс за организиране на ученическо столово хранене за срок от пет години в 46 ОУ „Константин Фотинов“, 32 СУИЧЕ „Св.Кл.Охридски“ и 91 НЕГ „Проф.К.Гълъбов“

Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 350 /триста и петдесет/ лв. за всеки обект.   

Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 8:30 - 17:00 часа до 14.08.2017 г.

Конкурсната документация се получава в административната сграда на район „Възраждане" на адрес: гр. София, бул. "Ал. Стамболийски" №62, служба „Деловодство“ - партерен етаж, след заплащане на цената в касата на район „Възраждане " или по банков път по сметка на район „Възраждане ":

IBAN BG40SOMB91303324986201, при Общинска банка АД
 

2. Цената на настоящата документация е 50,00 лв. (петдесет лева) без ДДС за всяка обособена позиция/обект.

Офертите се подават от 8:30 - 17:00 ч. от 14.07.2017 г. до 14.08.2017 г.

в сградата на район ”Възраждане”, гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” №62, партер, гише № 7 - БИАДО.
 

Конкурсът ще се проведе от 10.00 ч. на 15.08.2017 г. в сградата на район ”Възраждане”, гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” № 62, ет.2, стая № 6.

Телефон за информация – 02/ 980 17 20.

14.07.2017