Район Възраждане обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене за срок от три години в 67 ОУ и 76 ОУ

Със заповед Заповед № СОА16-РД09-770/21.04.2016 г. на кмета на Столична община е открит конкурс за организиране на ученическо столово хранене за срок от три години в 67 ОУ „Васил Друмев“ и 76 ОУ „Уилям Сароян“. 

Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 300 (триста) лв. за всеки обект. 

Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 8:30 - 17:00 часа до 05.07.2016 г. 

Конкурсната документация се получава в административната сграда на район „Възраждане" на адрес: гр. София, бул. "Ал.Стамболийски " № 62, служба „Деловодство“ на партерен етаж, след заплащане на цената в касата на СО - район „Възраждане " или по банков път по сметка на район „Възраждане": IBAN BG40SOMB91303324986201, при Общинска банка АД 

Цената на настоящата документация е 50,00 лв. (петдесет лева) с ДДС за всяка обособена позиция/обект. 

Офертите се подават от 8:30 - 17:00 ч. от 06.06.2016 г. до 05.07.2016 г. в сградата на район ”Възраждане”, гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” № 62, партер, гише № 7 - БИАДО. 

Конкурсът ще се проведе от 10.00 ч. на 06.07.2016 г. в сградата на район ”Възраждане”, гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” № 62, ет. 2, стая № 6. 

Конкурсът е обявен на сайта на Столична община – www.sofia.bg 

Телефон за информация: 02/ 980 17 20.

03.06.2016