Район Възраждане удължава срока за подаване на оферти с 15 дни на обявен конкурс за отдаване под наем на общински нежилищни имоти

Със Заповед № РВЕ16-РД-92/18.05.2016 г. на кмета на Район „Възраждане” се удължава срокът за подаване на оферти с 15 дни, считано от 19.05.2016 г. до 17.00 ч. на 06.06.2016 г., за обектите по Приложение № 2 от конкурсната документация на обявения конкурс със Заповед № СОА16-РД-09-624/10.03.2016 г., на кмета на СО за отдаване под наем на общински нежилищни имоти на територията на р-н „Възраждане”. 

Конкурсната документация може да се закупи от служба “БИАДО” - първи етаж в сградата на Район “Възраждане” всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч. 

Допълнителна информация може да се получи на таблото за обяви в районната администрация на бул. “Ал. Стамболийски” № 62, партер. 

Изтегляне и разглеждане на документацията за участие: http://www.so-vazrajdane.bg/, раздел „Конкурси”.

19.05.2016