Район "Триадица" продължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс

 

О Б Я В Л Е Н И Е


СО – район "Триадица", на основание разпоредбите на Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост на СОС, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, Решение № 256/14.05.2015 г. по Протокол № 81 на СОС, Заповед № СОА19-РД09-1232/04.09.2019 г. на кмета на Столична община, утвърдена конкурсна документация, и след като установих, че в първоначално обявения краен срок за подаване на оферти – 17:00 ч. на 21.02.2020 г., в деловодството на СО – район "Триадица" е постъпила само една оферта за участие в конкурса за Обект № 4, на основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, продължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за участие в публично обявен конкурс за отдаване под наем, за срок от 5 години, на обекти за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене в девет общински училища, находящи се на територията на район „Триадица“, за:

1. Обект № 4: Отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, съгласно АОС № 539 от 10.06.1999 г., разположени в сградата на 47. СУ „Христо Г. Данов4', с адрес: ул. „Димитър Манов“ № 18, представляващи Ученически стол и бюфет, с обща застроена площ 488,70 кв. м, полезна площ 214,08 кв. м.
2. Условия за участие: Съгласно утвърдена конкурсна документация.
3. Цена на конкурсната документация: 50,00 лв. с ДДС.
4. Гаранция за участие: 100 лв. (сто лева).
Конкурсната документацията може да бъде закупена всеки работен ден от 08:30 часа на 28.02.2020 г. до 17:00 часа на 13.03.2020 г.
Конкурсната документация се получава в административната сграда на СО – район "Триадица", с адрес: гр. София, ул. "Алабин" № 54, стая № 102, след заплащане на цената в касата на СО – район "Триадица".
5. Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 ч. на 13.03.2020 г., в деловодството на СО – район "Триадица", на адрес: гр. София,ул. “Алабин” № 54.
6. Разглеждането на офертите ще се проведе в сградата на СО – район "Триадица", на адрес: гр. София, ул. "Алабин" № 54 на 16.03.2020 г. от 11:00 часа.
Адрес и телефон на организатора: гр. София, ул. "Алабин" № 54, телефон за контакти: 02 8054 137.

 

КМЕТ НА РАЙОН "ТРИАДИЦА":

/ДИМИТЪР БОЖИЛОВ/

28.02.2020