Район "Триадица" обявява удължаване на срока с 15 календарни дни за подаване на документи за участие в конкурс за отдаване под наем на свободно нежилищно помещение - частна общинска собственост, намиращо се в Район “Триадица”, кв.”Иван Вазов”, ул.”Д-р Стефан Сарафов” №7

РАЙОН “ТРИАДИЦА”- СО

обявява удължаване на срока с 15 календарни дни за подаване на документи за участие в конкурс за отдаване под наем на свободно нежилищно помещение - частна общинска собственост, изградено на І-вия етаж в сградата, построена в урегулиран поземлен имот І, кв.39, по плана на м. ”Иван Вазов”, гр.София, административен адрес: гр.София, Район “Триадица”, кв.”Иван Вазов”, ул.”Д-р Стефан Сарафов” №7, със застроена площ от 45.50 кв.м., съгласно АОС № 858/05.10.2001 г. на СО Район "Триадица".

Начална конкурсна цена – 1152 лв. на месец без ДДС .

Гаранцията за участие в конкурса е парична сума в размер на 110 /сто и десет/ лева без ДДС, внесена в касата на СО – Район “Триадица”.

Документация за участие в конкурса е на стойност 60 /шестдесет/ лева, невъзстановима сума, и се закупува всеки работен ден от 9.00 часа до 15.30 часа в срок от 22.11.2010 г. до 08.12.2010 г. в сградата на СО Район “Триадица”, ул., “Алабин” №54, ет.2, стая №205.

Крайният срок за подаване на предложенията в сградата на СО Район “Триадица”, ул., “Алабин” №54, ет.1, стая №103, е до 15.30 часа на 08.12.2010 г.

Конкурсът ще се проведе на 09.12.2010 г. от 11.00 часа в сградата на СО Район “Триадица”, ет.3, стая №301.

Телефон за информация – 02/8054108.

19.11.2010