Район "Триадица" обявява обществено обсъждане на Проект за предложение за въвеждане на „Зелена зона“ (разширяване на зоната за платено паркиране) в района на кв. "Стрелбище", между територията, обхваната от бул. „България“, бул. „П.Ю. Тодоров“ и бул. „Гоце Делчев“, район „Триадица“

Уважаеми дами и господа,


Бихме искали да Ви уведомим, че  във връзка с чл. 8, ал. 2 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на 
пространственото развитие и устройство на територията на Столична община (СО), приета с Решение № 661 по Протокол 41/12.10.2017 г. на Столичен общински  съвет (СОС), изм. – Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС – София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. – Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г. е издадена Заповед № РТР22-РА50-1/11.04.2022 г. на кмета на район „Триадица“, с която се нарежда провеждане на процедура по обществено обсъждане на Проект за предложение за въвеждане на „Зелена зона“ (разширяване на зоната за платено паркиране) в района на кв. "Стрелбище", между територията, обхваната от бул. „България“, бул. „П. Ю. Тодоров“ и бул. „Гоце Делчев“, район „Триадица“.
Представянето на проекта ще се проведе на 19.04.2022 г. от 18:00 ч. в сградата на сдружение „Тишина“, находяща се в кв. "Стрелбище", ул. „Йордан Йовков“ № 13, гр. София, район „Триадица“.


За приключване на дискусията ще се проведе заключително обсъждане на 25.05.2022 г. от 18:00 часа в сградата на сдружение „Тишина“, находяща се в кв. "Стрелбище", ул. „Йордан Йовков“ № 13, гр. София, район „Триадица“.

Заповедта е публикувана на интернет страницата на Столична община – район „Триадица” и е поставена на информационното табло в сградата на СО – район
„Триадица“, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Алабин“ № 54.

Приложение:

Заповед № РТР22-РА50-1/11.04.2022 г. на кмета на район  „Триадица“;

Схема

11.04.2022