Район "Триадица" обявява конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на свободно нежилищно помещение - частна общинска собственост, изградено на І-вия етаж в сградата с административен адрес: гр.София, Район “Триадица”, кв.”Иван Вазов”, ул.”Д-р Стефан Сарафов” №7

  
    Район "Триадица"- СО

обявява конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на свободно нежилищно помещение - частна общинска собственост, изградено на І-вия етаж в сградата, построена в урегулиран поземлен имот І, кв.39, по плана на м.”Иван Вазов”, гр.София, административен адрес: гр.София, Район “Триадица”, кв.”Иван Вазов”, ул.”Д-р Стефан Сарафов” №7, със застроена площ от 45.50 кв.м., съгласно АОС № 858/05.10.2001 г. на СО Район "Триадица".
  

Начална конкурсна цена – 1152 лв. на месец без ДДС .

Гаранцията за участие в конкурса е парична сума в размер на 110 /сто и десет/ лева без ДДС, внесена в касата на СО – Район “Триадица”.

Документация за участие в конкурса е на стойност 60  /шестдесет/ лева, невъзстановима сума, и се закупува всеки работен ден от 9:00 часа до 15:30 часа в срок от 11.10.2010 г. до 11.11.2010 г. в сградата на СО Район “Триадица”, ул. “Алабин” №54, ет.2, стая №205.

Крайният срок за подаване на предложенията в сградата на СО Район “Триадица”, ул. “Алабин” №54, ет.1, стая №103, е до 15:30 часа на 11.11.2010 г.

 Конкурсът ще се проведе на 12.11.2010 г. от 11:00 часа в сградата на СО Район “Триадица”, ет.3, стая №301.
   
Телефон за информация – 02/8054108.

05.10.2010