Район “Триадица” обявява конкурс за отдаване под наем, за срок от пет години, на свободен нежилищен обект - частна общинска собственост, находящ се в гр. София, ул.”Славовица”

 

Район “Триадица”- СО

обявява конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на свободен нежилищен обект - частна общинска собственост, находящ се в гр. София, ул.”Славовица” – зад 29-та поликлиника, ж.к.”Гоце Делчев”, със застроена площ от 72.96 кв.м., съгласно АОС № 39/24.04.1997 г. на СО Район "Триадица".

Начална конкурсна цена – 647 лв. на месец без ДДС.

Гаранцията за участие в конкурса е парична сума в размер на 64 /шестдесет и четири/ лева без ДДС, внесена в касата на СО – Район “Триадица”.

Документация за участие в конкурса е на стойност 60 /шестдесет/ лева, невъзстановима сума, се закупува всеки работен ден от 9:00 часа до 15:30 часа в срок от 11.10.2010 г. до 11.11.2010 г. в сградата на СО Район “Триадица”, ул. “Алабин” №54, ет.2, стая №205.

Крайният срок за подаване на предложенията в сградата на СО Район “Триадица”, ул. “Алабин” №54, ет.1, стая №103, е до 15:30 часа на 11.11.2010 г.

Конкурсът ще се проведе на 12.11.2010 г. от 10:00 часа в сградата на СО Район “Триадица”, ет.3, стая №301.

Телефон за информация – 02/8054108.

 

05.10.2010