Район Триадица обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на част едноетажна масивна сграда, за извършване на спортна дейност

СО - Район „Триадица” в изпълнение на Заповед № СО15-РД-09-08-103/17.07.2015 г. на Кмета на Столична община и Заповед № РТР16-РД98-1/08.02.2016 г. на Кмета на СО - Район „Триадица”, обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на свободен - нежилищен общински имот, както следва:
Обособена част с площ от 261.93 кв. м. от едноетажна масивна сграда, ул. „Боянски водопад“, до бл. 238, ж.к. Гоце Делчев, за извършване на спортна дейност.

Начална наемна цена: 783.00 лв. без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.

Цена на конкурсните книжа: 60 лв. с ДДС.

Гаранция за участие: 783.00 лв.

Утвърдените конкурсни книжа се закупуват от каса на СО - Район “Триадица” до 17.00 часа на 10.03.2016 г.

Крайният срок за подаване на оферти за участие в конкурса: 17.00 ч. на 10.03.2016 г. в деловодството на СО - Район “Триадица”, ул. „Алабин“ № 54, ет. 1, ст. 103 - всеки работен ден от 8:30 до 17.00 ч.

Конкурсът ще се проведе на 11.03.2016 г. от 13.00 ч. в сградата на СО - Район „Триадица”, ул. „Алабин“ № 54, ет. 3, зала 301.

Телефон за информация: 02/80-54-104; 02/80-54-137
09.02.2016