Район "Триадица" обявява конкурс с предмет „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на реални части (обектите са описани по-долу) от недвижим имот – публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми търговски обекти в съответствие с одобрената план-схема за ЮЖЕН ПАРК – III част"

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 14. ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 13, ал. 1 и 4 от Наредбата за общинската собственост, чл. 30, ал. 1, чл. 31, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет и в изпълнение на Заповед № СОА18-РД09-503/22.05.2018 г. на кмета на Столична община

 

ОБЯВЯВАМ:

 

1. Район "Триадица" обявява конкурс с предмет „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на реални части (обектите са описани по-долу) от недвижим имот – публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми търговски обекти в съответствие с одобрената план-схема за ЮЖЕН ПАРК – III част", както следва:

ОБЕКТ № 1 (вход откъм ул. „Бяла Черква“) – „Търговски обект с целогодишен режим на работа”, с обща площ 42 (четиридесет и два) кв. м, от които покрита площ от 12.00 (дванадесет) кв. м и открита площ от 30.00 (тридесет) кв. м.

Начална пазарна месечна наемна цена за общата площ от 42 кв. м – 27,92 лв./кв. м, без включен ДДС или обща начална месечна наемна цена в размер на 1 172,66 лв. без вкл. ДДС.

ОБЕКТ № 2 (вход откъм ул. „Нишава“ отляво) – „Търговски обект с целогодишен режим на работа”, с обща площ от 130 (сто и тридесет) кв. м, от които покрита площ от 30.00 (тридесет) кв. м и открита площ от 100.00 (сто) кв. м.

Начална пазарна месечна наемна цена за общата площ от 130 кв. м – 26,18 лв./кв. м., без включен ДДС или обща начална месечна наемна цена в размер на 3 403.09 лв. без вкл. ДДС.

ОБЕКТ № 3 (вход откъм ул. „Нишава“ отдясно) – „Търговски обект с целогодишен режим на работа", с обща площ 150 (сто и петдесет) кв. м, от които покрита площ от 30.00 (тридесет) кв. м и открита площ от 120.00 (сто и двадесет) кв. м.

Начална пазарна месечна наемна цена за общата площ от 150 кв. м. – 26.18 лв./кв. м, без включен ДДС или обща начална месечна наемна цена в размер на 3 403.09 лв. без вкл. ДДС.

ОБЕКТ № 4 (централна част на парка) – "Търговски обект с целогодишен режим на работа", с обща площ 180 (сто и осемдесет) кв. м, от които покрита площ от 60.00 (шестдесет) кв. м и открита площ от 120,00 (сто и двадесет) кв. м.

Начална пазарна месечна наемна цена за общата площ от 180 кв. м – 29,55 лв./кв. м, без включен ДДС или обща начална месечна наемна цена в размер на 5 319,87 лв. без вкл. ДДС.

ОБЕКТ № 5 (вход откъм бул. „Гоце Делчев“ отляво) – „Търговски обект с целогодишен режим на работа”, с обща площ 230 (двеста и тридесет) кв. м, от които покрита площ от 30,00 (тридесет) кв. м и открита площ от 200,00 (двеста) кв. м.

Начална пазарна месечна наемна цена за общата площ от 130 кв. м – 23.00 лв./кв. м, без включен ДДС или обща начална месечна наемна цена в размер на 5 289,13 лв. без вкл. ДДС.

ОБЕКТ № 6 (вход откъм бул. „Гоце Делчев“ отдясно) – „Търговски обект с целогодишен режим на работа”, с обща площ 230 (двеста и тридесет) кв. м, от които покрита площ от 30.00 (тридесет) кв. м и открита площ от 200.00 (двеста) кв. м.

Начална пазарна месечна наемна цена за общата площ от 230 кв. м – 23.00 лв./кв. м., без включен ДДС или обща начална месечна наемна цена в размер на 5 289.13 лв. без вкл. ДДС.

ОБЕКТ № 7 (вход откъм ул. „Козяк“ отляво) – „Търговски обект с целогодишен режим на работа”, с обща площ 72 (седемдесет и два) кв. м, от които покрита площ от 12.00 (дванадесет) кв. м и открита площ от 60.00 (шестдесет) кв. м.

Начална пазарна месечна наемна цена за общата площ от 72 кв. м – 24.14 лв./кв. м., без включен ДДС или обща начална месечна наемна цена в размер на 1 738.48 лв. без вкл. ДДС.

ОБЕКТ № 8 (вход откъм ул. „Козяк“ отдясно) – „Търговски обект с целогодишен режим на работа”, с обща площ 72 (седемдесет и два) кв. м, от които покрита площ от 12.00 (дванадесет) кв. м и открита площ от 60.00 (шестдесет) кв. м.

Начална пазарна месечна наемна цена за общата площ от 72 кв. м – 24.14 лв./кв. м., без включен ДДС или обща начална месечна наемна цена в размер на 1 738.48 лв. без вкл. ДДС.

2. Специфично конкурсно условие за всеки един от обектите – заведение за обществено хранене.
3. Срок за наемане – 5 (пет) години;
4. Конкурсната документация се закупува на касата на СО – район „Триадица", гр. София. ул. „Алабин“ № 54, ет. 1, всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:30 ч. часа от 11.06. 2018 г. до 11.07.2018 г.

Цената на конкурсната документация за всеки отделен обект е на стойност 10 лв.

5. Гаранция за участие в конкурса е в размер на 200 (двеста) лева, преведена от участника по банков път по сметката на СО – район „Триадица", а именно:

ОБЩИНСКА БАНКА АД, Клон «Денкоглу»

IBAN: BG 25 SOMB 91303324907901; BIC: SOMBBGSF

6. Краен срок за представяне на офертите: до 17.00 часа на 12.07.2018 г. в деловодството на СО – район „Триадица”, ет. 1, стая № 103.
7. Оглед: след предварителна уговорка на тел. 02/8054178 и след представена квитанция за закупена документация, с началник-отдела РКТД Димитър Костов между 02.07.2018 г. и 10.07.2018 г.

 

Лица за контакти: Калоян Георгиев – 02/8054137; Стефания Петрова – 02/8054104.

 

ЗА КМЕТ НА РАЙОН ТРИАДИЦА:


ЗАМЕСТНИК-КМЕТ:

                              /АНТОНИЙ КРЪСТЕВ/

08.06.2018