Район Триадица обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на терени за разполагане на преместваеми търговски обекти

На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 1, т. 2, чл. 30, ал. 1 и чл. 31 от Наредбата на Столичен общински съвет за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси (НСОСУРПТК), в изпълнение на Решение № 659 по протокол № 21, т. 24 от 16.09.2016 г. на Столичен Общински Съвет, както и Заповед  № СОА16-РД98-90/14.10.2016 г. на Кмета на Столична община

О Б Я В Я В А М:

Конкурс „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособени части от общински имоти - публична общинска собственост/обектите описани по-долу/, находящи се на територията на район „Триадица”, представляващи терени за разполагане на преместваеми търговски обекти. Същите са обозначени по позиции в подробни схеми, одобрени на 19.01.2016 г. от Главния архитект на гр. София., както следва:

ОБЕКТ № 1 /група № 2, позиция №2/ - терен, находящ се в район „Триадица”, кв. 254, м. „Зона Г-Центъра” /ул. „Позитано”, ул. „Княз Борис I”, ул. „Лавеле”/;

За разполагане на 1 /един/ брой павилион по типов проект с покрита площ 6.48 кв.м.;Специфично конкурсно условие- за продажба на закуски.

Начална конкурсна месечна наемна цена 27,96 на кв.м. без ДДС;

ОБЕКТ № 2 /група № 11, позиция №1/ - терен, находящ се в район „Триадица”, кв. 383, м. „Зона Г-Центъра” /бул. „Витоша”; бул. „Ген. Скобелев”/

За разполагане на 1 /един/ брой павилион по индивидуален проект с покрита площ 18 кв.м.; Специфично конкурсно условие - за продажба на кафе, безалкохолни напитки и закуски.

Начална конкурсна месечна наемна цена 24,50 на кв.м. без ДДС;

ОБЕКТ № 3 /група № 12, позиция №1/ - терен, находящ се в район „Триадица”, кв. 334а, м. „Буката” /бул. „Прага”/

За разполагане на 1 /един/ брой павилион по типов проект с покрита площ 6.48 кв.м.;

Специфично конкурсно условие - за продажба на закуски и безалкохолни напитки.

Начална конкурсна месечна наемна цена 17,95 на кв.м. без ДДС;

ОБЕКТ № 4 /група № 12, позиция №2/ - терен, находящ се в район „Триадица”, кв. 334а, м. „Буката” /бул. „Прага”/

За разполагане на 1 /един/ брой павилион по типов проект с покрита площ 6.48 кв.м.;

Специфично конкурсно условие - за продажба на вестници.

Начална конкурсна месечна наемна цена 17,95 на кв.м. без ДДС;

ОБЕКТ № 5 /група № 14, позиция №1/ - терен, находящ се в район „Триадица”, кв. 387 подход към „Св. Екатерина” /бул. „Пенчо Славейков”/

За разполагане на 1 /един/ брой павилион по типов проект с покрита площ 6.48 кв.м.;

Специфично конкурсно условие- за продажба на безалкохолни напитки и закуски.

Начална конкурсна месечна наемна цена 16,93 на кв.м. без ДДС;

ОБЕКТ № 6 /група № 14, позиция №2/ - терен, находящ се в район „Триадица”, кв. 387 подход към „Св. Екатерина” /бул. „Пенчо Славейков”/

За разполагане на 1 /един/ брой павилион по типов проект с покрита площ 6.48 кв.м.;

Специфично конкурсно условие- за продажба на вестници.

Начална конкурсна месечна наемна цена 16,93 на кв.м. без ДДС;

ОБЕКТ № 7 /група № 17, позиция №1/ - терен, находящ се в район „Триадица”, кв. 32, м.”Иван Вазов” /бул. „Витоша”/

За разполагане на 1 /един/ брой павилион по типов проект с покрита площ 6.48 кв.м.;

Специфично конкурсно условие - за продажба на вестници.

Начална конкурсна месечна наемна цена 19,52 на кв.м. без ДДС;

ОБЕКТ № 8 /група № 17, позиция №2/ - терен, находящ се в район „Триадица”, кв. 32, м.”Иван Вазов” /бул. „Витоша”/

За разполагане на 1 /един/ брой павилион по типов проект с покрита площ 6.48 кв.м.;

Специфично конкурсно условие - за продажба на закуски.

Начална конкурсна месечна наемна цена 19,52 на кв.м. без ДДС;

ОБЕКТ № 9 /група № 17, позиция №3/ - терен, находящ се в район „Триадица”, кв. 32, м.”Иван Вазов” /бул. „Витоша”/

За разполагане на 1 /един/ брой павилион по типов проект с покрита площ 6.48 кв.м.;

Специфично конкурсно условие - за продажба на цигари, алкохол и безалкохолни напитки.

Начална конкурсна месечна наемна цена 19,52 на кв.м. без ДДС;

ОБЕКТ № 10 /група № 18, позиция №2/ - терен, находящ се в район „Триадица”, кв. 42, м. „Иван Вазов” /ул. „Янко Забунов”/

За разполагане на 1 /един/ брой павилион по типов проект с покрита площ 6.48 кв.м.;

Специфично конкурсно условие- за продажба на закуски и безалкохолни напитки.

Начална конкурсна месечна наемна цена 19,52 на кв.м. без ДДС;

ОБЕКТ № 11 /група № 23, позиция №2/ - терен, находящ се в район „Триадица”, кв. 111, м.”Стрелбище” /бул. „П.Ю.Тодоров”/ 

За разполагане на 1 /един/ брой павилион по типов проект с покрита площ 6.48 кв.м.;

Специфично конкурсно условие- за продажба на закуски.

Начална конкурсна месечна наемна цена 12,75 на кв.м. без ДДС;

ОБЕКТ № 12 /група № 23, позиция №3/ - терен, находящ се в район „Триадица”, кв. 111, м.”Стрелбище” /бул. „П.Ю.Тодоров”/ 

За разполагане на 1 /един/ брой павилион по типов проект с покрита площ 6.48 кв.м.;

Специфично конкурсно условие - за продажба на ядки,цигари и алкохол.

Начална конкурсна месечна наемна цена 12,75 на кв.м. без ДДС;

ОБЕКТ № 13 /група № 23, позиция №4/ - терен, находящ се в район „Триадица”, кв. 111, м.”Стрелбище” /бул. „П.Ю.Тодоров”/ 

За разполагане на 1 /един/ брой павилион по типов проект с покрита площ 6.48 кв.м.;

Специфично конкурсно условие - за продажба на закуски.

Начална конкурсна месечна наемна цена 12,75 на кв.м. без ДДС;

ОБЕКТ № 14 /група № 23, позиция №5/ - терен, находящ се в район „Триадица”, кв. 111, м.”Стрелбище” /бул. „П.Ю.Тодоров”/ 

За разполагане на 1 /един/ брой павилион по типов проект с покрита площ 6.48 кв.м.;

Специфично конкурсно условие - за продажба на продажба на ядки, цигари и алкохол.

Начална конкурсна месечна наемна цена 12,75 на кв.м. без ДДС;

ОБЕКТ № 15 /група № 29, позиция №1/ - терен, находящ се в район „Триадица”, кв. 111 ул. „Нишава” и  ул. „Костенски водопад”/ 

За разполагане на 1 /един/ брой павилион по типов проект с покрита площ 6.48 кв.м.;

Специфично конкурсно условие- за продажба на продажба на закуски и безалкохолни напитки.

Начална конкурсна месечна наемна цена 12,08 на кв.м. без ДДС;

ОБЕКТ № 16 /група № 30, позиция №1/ - терен, находящ се в район „Триадица”, кв. 1, м. „Красно село-Плавателен канал” / ул. „Костенски водопад”/

За разполагане на 1 /един/ брой павилион по типов проект с покрита площ 6.48 кв.м.;

Специфично конкурсно условие- за продажба на продажба на вестници.

Начална конкурсна месечна наемна цена 11,15 на кв.м. без ДДС;

ОБЕКТ № 17 /група № 30, позиция №2/ - терен, находящ се в район „Триадица”, кв. 1, м. „Красно село-Плавателен канал” / ул. „Костенски водопад”/

За разполагане на 1 /един/ брой павилион по типов проект с покрита площ 6.48 кв.м.;

Специфично конкурсно условие - за продажба на закуски и безалкохолни напитки.

Начална конкурсна месечна наемна цена 11,15 на кв.м. без ДДС;

ОБЕКТ № 18 /група № 31, позиция №1/ - терен, находящ се в район „Триадица”, кв. 158, м.

„Красно село-Плавателен канал” / ул. „Костенски водопад”/

За разполагане на 1 /един/ брой павилион по типов проект с покрита площ 6.48 кв.м.;

Специфично конкурсно условие - за продажба на ядки, цигари и алкохол.

Начална конкурсна месечна наемна цена 11,03 лв. на кв.м. без ДДС;

ОБЕКТ № 19 /група № 31, позиция №2/ - терен, находящ се в район „Триадица”, кв. 158, м.

„Красно село-Плавателен канал” / ул. „Костенски водопад”/

За разполагане на 1 /един/ брой павилион по типов проект с покрита площ 6.48 кв.м.;

Специфично конкурсно условие - за продажба на закуски и безалкохолни напитки.

Начална конкурсна месечна наемна цена 11,03 лв. на кв.м. без ДДС;

ОБЕКТ № 20 /група № 31, позиция №3/ - терен, находящ се в район „Триадица”, кв. 158, м.

„Красно село-Плавателен канал” / ул. „Костенски водопад”/

За разполагане на 1 /един/ брой павилион по типов проект с покрита площ 6.48 кв.м.;

Специфично конкурсно условие- за продажба на закуски и безалкохолни напитки.

Начална конкурсна месечна наемна цена 11,03 лв. на кв.м. без ДДС;

ОБЕКТ № 21 /група № 32, позиция №2/ - терен, находящ се в район „Триадица”, кв. 158, м.

„Красно село-Плавателен канал” / ул. „Костенски водопад”/

За разполагане на 1 /един/ брой павилион по типов проект с покрита площ 6.48 кв.м.;

Специфично конкурсно условие- за продажба на продажба на алкохол и цигари.

Начална конкурсна месечна наемна цена 11,03 лв. на кв.м. без ДДС;

ОБЕКТ № 22 /група № 33, позиция №1/ - терен, находящ се в район „Триадица”, кв. 5, м. „Красно село - Плавателен канал” / ул. „Ген.Кирил Ботев”/

За разполагане на 1 /един/ брой павилион по типов проект с покрита площ 6.48 кв.м.;

Специфично конкурсно условие- за продажба на продажба на закуски.

Начална конкурсна месечна наемна цена 10,43 лв. на кв.м. без ДДС;

ОБЕКТ № 23 /група № 34, позиция №1/ - терен, находящ се в район „Триадица”, кв. 133, м. „Красно село-Плавателен канал” / ул. „Тодор Каблешков”/

За разполагане на 1 /един/ брой павилион по типов проект с покрита площ 6.48 кв.м.;

Специфично конкурсно условие - за продажба на продажба на вестници.

Начална конкурсна месечна наемна цена 11,70 лв. на кв.м. без ДДС;

ОБЕКТ № 24 /група № 34, позиция №2/ - терен, находящ се в район „Триадица”, кв. 133, м. „Красно село-Плавателен канал” / ул. „Тодор Каблешков”/

За разполагане на 1 /един/ брой павилион по типов проект с покрита площ 6.48 кв.м.;

Специфично конкурсно условие- за продажба на закуски и безалкохолни напитки.

Начална конкурсна месечна наемна цена 11,70 лв. на кв.м. без ДДС;

ОБЕКТ № 25 /група № 34, позиция №3/ - терен, находящ се в район „Триадица”, кв. 133, м. „Красно село-Плавателен канал” / ул. „Тодор Каблешков”/

За разполагане на 1 /един/ брой павилион по типов проект с покрита площ 6.48 кв.м.;

Специфично конкурсно условие - за продажба на закуски и безалкохолни напитки.

Начална конкурсна месечна наемна цена 11,70 лв. на кв.м. без ДДС;

ОБЕКТ № 26 /група № 34, позиция №4/ - терен, находящ се в район „Триадица”, кв. 133, м. „Красно село-Плавателен канал” / ул. „Тодор Каблешков”/

За разполагане на 1 /един/ брой павилион по типов проект с покрита площ 6.48 кв.м.;

Специфично конкурсно условие - за продажба на ядки, цигари и алкохол.

Начална конкурсна месечна наемна цена 11,70 лв. на кв.м. без ДДС;

ОБЕКТ № 27 /група № 35, позиция №1/ - терен, находящ се в район „Триадица”, кв. 387, м. „Медицинска академия” / бул. „Акад. Иван Гешов„ - до Центъра по хигиена/

 За разполагане на 1 /един/ брой павилион по типов проект с покрита площ 6.48 кв.м.;

Специфично конкурсно условие- за продажба на цигари, алкохол и безалкохолни напитки.

Начална конкурсна месечна наемна цена 14,13 лв. на кв.м. без ДДС;

ОБЕКТ № 28 /група № 35, позиция №2/ - терен, находящ се в район „Триадица”, кв. 387, м. „Медицинска академия” / бул. „Акад. Иван Гешов„ - до Центъра по хигиена/

 За разполагане на 1 /един/ брой павилион по типов проект с покрита площ 6.48 кв.м.;

Специфично конкурсно условие- за продажба на вестници.

Начална конкурсна месечна наемна цена 14,13 лв. на кв.м. без ДДС;

ОБЕКТ № 29 /група № 35, позиция №3/ - терен, находящ се в район „Триадица”, кв. 387, м. „Медицинска академия” / бул. „Акад. Иван Гешов„ - до Центъра по хигиена/

 За разполагане на 1 /един/ брой павилион по типов проект с покрита площ 6.48 кв.м.;

Специфично конкурсно условие - за продажба на цветя.

Начална конкурсна месечна наемна цена 14,13 лв. на кв.м. без ДДС;

ОБЕКТ № 30 /група № 38, позиция №1/ - терен, находящ се в район „Триадица”, м. „Южен парк-II част”” / бул. „Арсеналски”/

 За разполагане на 1 /един/ брой павилион по типов проект с покрита площ 6.48 кв.м.;

Специфично конкурсно условие - за продажба на цветя.

Начална конкурсна месечна наемна цена 14,11 лв. на кв.м. без ДДС;

- Срок за наемане – 5 години;

- Гаранция за участие в конкурса – 100.00 (сто) лв. за всеки обект. Гаранцията за участие се превежда на Столична община-район „ТРИАДИЦА” по сметка:

„ОБЩИНСКА БАНКА“ АД, клон „Денкоглу”,

IBAN:BG 25 SOMB 91303324907901

BIC: SOMBBGSF

В платежното нареждане, задължително се записва номера на конкурса и номер на обекта, за който се кандидатства.

-Конкурсната документация се закупува на касата на СО–район “Триадица” – гр. София, ул. “Алабин ” № 54, ет. 1, всеки работен ден от 08.30 ч. до 16.30 часа от 01.03.2017 г.  до 30.03. 2017 г.

- Цената на конкурсната документация за всеки отделен обект е 120,00 /сто и двадесет/ лв.с вкл. ДДС.

-Краен срок за подаване на офертите – до 16.30 ч. на 31.03.2017 г. в деловодството на СО – район „Триадица”.

Конкурсът ще се проведе на 11.04.2017 год. от 10.00 ч. в заседателната зала на СО – район „Триадица”, ул. „Алабин” № 54, ет.3.

Лице за контакти: Бистра Тънкашка тел: 02/ 80 54 109; София Вачева тел: 02/ 80 54 104

28.02.2017