Район Триадица обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на терен с площ от 121,18 кв.м

СО - Район „Триадица” на основание чл. 14, ал. 1 и чл. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 1, т. 1, чл. 30, ал. 3 и чл. 31, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл. 19 от Наредбата за общинската собственост и в изпълнение на Заповед № СОА16-РД09-801/03.05.2016 г. на Кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от имот – частна общинска собственост на територията на Район „Триадица“, представляваща терен с площ от 121,18 кв.м, намираща се в УПИ XIV, кв. 151, м. „Красно село – плавателен канал“ (бул. „Гоце Делчев“ № 150), за разполагане на преместваем обект – павилион по индивидуален проект, за продажба на закуски, съгласно одобрена схема от 30.10.2012 г. на Гл. архитект на Столична община. 

Начална месечна наемна цена: 6,16 лв. на кв.м без ДДС, определена съгласно оценка на лицензиран експерт - оценител. 

Цена на конкурсните книжа: 60 (шестдесет) лв. с ДДС. Утвърдените конкурсни книжа се закупуват от каса на СО - Район „Триадица” до 17.00 часа на 20.07.2016 г. 

Гаранция за участие: Гаранцията е в размер на първоначалната наемна цена за цялата квадратура на преместваемия обект, която участникът следва да внесе предварително по банкова сметка на Район „Триадица“. 

Крайният срок за подаване на оферти за участие в конкурса: 17.00 ч. на 21.07.2016 г. в деловодството на СО - Район “Триадица”, ул. „Алабин“ № 54, ет. 1, ст. 103. 

Конкурсът ще се проведе на 22.07.2016 г. от 14.00 ч. в сградата на СО - Район „Триадица”, ул. „Алабин“ № 54, ет. 3, зала 301. 

Телефон за информация: 02/80-54-104; 02/80-54-133; 02/80-54-137

22.06.2016