Район Триадица обявява конкурс за отдаване под наем на две самостоятелни помещения в постройка

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 1, т. 1 и чл. 30, ал. 3 от Наредбата на Столичен общински съвет за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и в изпълнение на Заповед № СОА17-РД09-370/30.03.2017г. на Кмета на Столична община

ОБЯВЯВАМ:

Конкурс с предмет: „отдаване под наем на нежшищен имот - частна общинска собственост, представляващ две самостоятелни помещения в постройка, намираща се до бл.18а, ж.к. „Иван Вазов“ ул. „Петко Каравелов“

- Срок за наемане - 5 години;
- Предназначение - за детски център и занималия;
- Начална конкурсна наемна цена - 281 лева без ДДС;
- Гаранция за участие в конкурса - 100.00 (сто) лв.

Гаранцията за участие се предоставя от участника под формата на копие от документ за внесена сума по сметка на СО - район «Триадица»:
„ОБЩИНСКА БАНКА“ АД, клон „Денкоглу”,
IBAN:BG 25 SOMB 91303324907901 BIC: SOMBBGSF

или копие от приходен касов ордер за внесена сума в касата на района, в срока определен за представяне на офертите.
-Конкурсната документация се закупува на касата на СО-район “Триадица” - гр.София, ул.“Алабин ” № 54, ет.1, всеки работен ден от 08.30 ч. до 16.30 часа от 10.04.2017 г. до
10.05.2017 г.
-Цената на конкурсната документация е 60,00 /шестдесет/ лв. с вкл. ДДС.
-Краен срок за подаване на офертите - до 16.30 ч. на 11.05.2017 г. в деловодството на СО - район „Триадица”.
-Конкурсът ще се проведе на 12.05.2017 год. от 10.00 ч. в заседателната зала на СО - район „Триадица”, ул. „Алабин” № 54, ет.З.
Лица за контакти: Бистра Тънкашка, София Вачева, тел.02/8054109; 02/8054104

ИНЖ.НИКОЛАЙ ТЕРЗИЕВ
КМЕТ НА СО-РАЙОН „ТРИАДИЦА“

 

 

 

10.04.2017