Район "Студентски" удължава конкурс за отдаване под наем за срок от 2 години на помещения на IV-ти етаж в 8 СУ за частно училище

На основание чл. 31., ал. 2. от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичния общински съвет и в изпълнение на Заповед № СОА17-РД98-41/01.08.2017 г. на Кмета на Столична община, Столична община – район „Студентски“ удължава първоначално обявения срок за подаване на оферти в публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 2 (две) години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ:

- 7 бр. класни стаи и 2 бр. сервизни помещения, с обща площ от 381,40 кв.м, разположени на четвърти етаж в сградата на 8 СУ „Васил Левски“ с идентификатор 68134.1602.35.1, находяща се в гр. София, район „Студентски“, ж.к. „Младост 1“, ул. „Полк. Г. Янков“ № 3, актувана с АОС № 1304/ 15.10.2014 г. на СО – район „Студентски“. Специфично конкурсно условие: за частно училище, открито и лицензирано по реда на Закона за предучилищното и училищното образование.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 716,00 (седемстотин и шестнадесет) лева без ДДС.

Гаранцията за участие в конкурса: 100 (сто) лева. Гаранцията може да бъде преведена по банкова сметката на район „Студентски“ в „Общинска банка“ АД, клон Младост, BIC: SOMBBGSF; 1BAN: BG33SOMB91303317618401, или внесена в касата на СО - район „Студентски” – гр. София, ж.к. „Студентски град“, бл. 5, ет. 1, „Център за информация и услуги“.

Конкурсната документация се закупува и получава от „Център за информация и услуги“, намиращ се на партерния етаж в сградата на района, всеки работен ден от 03.10.2017 г. (вкл.) от 8:30 ч. до 17:00 ч., срещу цена – 60 лв. (с вкл. ДДС). Краен срок: до 17:00 часа 17.10.2017 г.

Краен срок и място за подаване на оферти: до 17:00 часа на 17.10.2017 г., гр. София, ж.к. "Студентски град“, бл. 5, ет. 1, „Център за информация и услуги“.

Отварянето, разглеждането, оценката и класирането на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши в закрито заседание на 18.10.2017 г. от 10.00 часа в сградата на СО – район “Студентски”: гр. София, ж.к. "Студентски град“, бл. 5, ет. 4, заседателна зала.

Адрес и телефон на организатора: гр. София, ж.к. „Студентски град“ бл. 5, ет. 4, 02/ 8687584 – Отдел „Правно обслужване и човешки ресурси“, rajon@studentski-so.org


 

03.10.2017