Район "Студентски" удължава първоначално обявения срок за подаване на оферти в публично оповестен конкурс за аптека

На основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичния общински съвет и в изпълнение на Заповед № СОА17-РД98-50/18.08.2017 г. на кмета на Столична община Столична община – район „Студентски“, удължава първоначално обявения срок  за подаване на оферти в публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на помещение – публична общинска собственост, представляващо част от УПИ II, кв. 6, м. „Дървеница“, разположено на първи етаж от сградата на Дом за стари хора „Дълголетие“, с обща площ от 44,44 кв. м, находящо се в гр. София, район „Студентски“, актуван с АОС № 874/ 12.06.2006 г. на СО – район „Студентски”, за разкриване на аптека.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 151,00 (сто петдесет и един) лева без ДДС.

Гаранцията за участие в конкурса: 100 (сто) лева. Гаранцията може да бъде преведена по банкова сметка на район „Студентски“ в „Общинска банка“ АД, клон Младост, BIC: SOMBBGSF; IBAN: BG33SOMB91303317618401 или внесена в касата на СО – район „Студентски” – гр. София, ж.к. „Студентски град“, бл. 5, ет. 1, „Център за информация и услуги“.

Конкурсната документация се закупува и получава от „Център за информация и услуги“, намиращ се на партерния етаж в сградата на района, всеки работен ден от 25.10.2017 г.  до 08.11.2017 г. (вкл.) от 8:30 ч. до 17:00 ч., срещу цена 60 лв. (с вкл. ДДС).

Краен срок и място за подаване на предложения: до 17:00 часа на 08.11.2017 г., в деловодството на район „Студентски“.

Отварянето, разглеждането, оценката и класирането на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши в закрито заседание на 09.11.2017 г. от 11:00 часа в сградата на СО – район „Студентски”: гр. София, ж.к. „Студентски град“, бл. 5, ет. 4, заседателна зала.

Адрес и телефон на организатора: гр. София, ж.к. „Студентски град“ бл. 5, ет. 4, 02/ 8687584 – Отдел „Правно обслужване и човешки ресурси“, rajon@studentski-so.org

 

 

25.10.2017