Район „Студентски” - представяне на проекти за Изменение план за регулация (ИПР) на кв. 8, м. Дървеница

Район „Студентски” - представяне на проекти за Изменение план за регулация (ИПР) на кв. 8, м. Дървеница

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН СТУДЕНТСКИ

 


На основание чл.22, ал.4 от Закон за устройство на територията, във връзка чл.5, ал.4 от Закон за устройство и застрояване на Столична община, чл.5, чл. 14, ал. 1 и чл.15 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания (НРНПОО), приета с Решение №950 по Протокол №120/11.10.2007г. на СОС, и във връзка с провеждане на обществено обсъждане, приложено Ви изпращаме заповед № РСТ16-РД09-106/30.06.2016г. на Кмета на район „Студентски” за представяне на проекти за Изменение план за регулация (ИПР) на кв.8, м. „Дървеница" за образуване на нови УПИ I за жил.стр. и подз.гаражи, УПИ II -1048,3359, за маг., УПИ IV-5788, за траф. и УПИ V за траф. изменение на улична регулация от о.т.56 до о.т.57 и о.т.43 до о.т.44 имоти с идентификатори 68134.1603.1048 и 68134.1603.3359 от кадастрална карта и кадастрален регистър одобрена със Заповед № РД-18-38/10.07.2012г. изпълнителния директор на АГКК и за ПИ с идентификатор 68134.1606.5064 и ПИ 1528,1734 и 1844 от кадастрална карта и кадастрален регистър, одобрена със Заповед № РД-18-38/10.07.2012г. изпълнителния директор на АГКК, к.л.621 образуване на нов УПИ XIV-1528,1734,1844,1606,5064 - ЗА ЖС, кв. 279, м. „Студентски град", което да се състои на 05.07.2016г. от 18.00 часа в заседателната зала на I-ви етаж в сградата на район „Студентски”, ж.к. „Студентски град“, бл. 5. Провеждане на обществена дискусия за същия проект, ще се състои на 21.07.2016г. от 18.00 часа в заседателната зала на I-ви етаж в сградата на район "Студентски”, ж.к. „Студентски град" бл. 5.


Лице за контакт - техн. Марияна Василева, телефон за връзка 02/425 04 66, 088 921 85 34,
e-mail: mvasileva@studentski.bg


Заповед № РСТ16-РД09-106/30.06.2016г. на Кмета на СО - район „Студентски”
 

01.07.2016