Район Студентски организира конкурс за отдаване под наем на свободни нежилищни имоти за срок до 10 години за поставяне на преместваеми обекти съгласно одобрена от Главния архитект на СО схема

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „СТУДЕНТСКИ” организира и провежда конкурс на основание чл. 14, ал. 1 от ЗОС, чл. 19, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за общинската собственост във връзка с чл. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и Заповед № СОА16-РД09-676/24.03.2016 г., поправена със Заповед № СОА16-РД09-702/04.04.2016 г. на Кмета на Столична община.

Предмет на конкурса и начална конкурсна цена:
Отдаване под наем на свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост за срок до 10 години за поставяне на преместваеми обекти съгласно одобрена от Главния архитект на СО схема за район „Студентски“ за следните обекти:

- част от УПИ II – за КОО, кв. 31, м.„Студентски град”, АОС № 420/16.06.2000 г., за разполагане на павилион с навес, покрита площ 44,60 кв.м., открита площ 62,40 кв.м., с предназначение – кафене. Начална конкурсна месечна наемна цена за обекта: 245 лв. без ДДС.

- част от УПИ II – за КОО, кв. 31, м.„Студентски град“, АОС № 420/16.06.2000 г., за разполагане на павилион с навес, покрита площ 44,00 кв.м., открита площ 42,40 кв.м., с предназначение – търговска зала. Начална конкурсна месечна наемна цена за обекта: 198,52 лв. без ДДС.

- част от УПИ II – за КОО, кв. 31, м.„Студентски град”, АОС № 420/16.06.2000 г., за разполагане на павилион с навес, покрита площ 44,00 кв.м., открита площ 14,20 кв.м.,с предназначение – търговска зала. Начална конкурсна месечна наемна цена за обекта: 133,86 лв. без ДДС.

Местоположението, вида, параметрите и предназначението на предвидените за поставяне преместваеми обекти са определени с одобрена от Главния архитект на СО схема за район „Студентски“.

Гаранцията за участие в конкурса: 100 (сто) лева. Гаранцията може да бъде преведена по банкова сметката на район „Студентски“ в „Общинска банка“ АД, клон Младост, BIC: SOMBBGSF; IBAN: BG33SOMB91303317618401, или внесена в касата на СО – район „Студентски” – гр. София, ж.к. „Студентски град“, бл. 5, ет. 1, „Център за информация и услуги“.

Конкурсната документация се закупува и получава от „Център за информация и услуги“, намиращ се на партерния етаж в сградата на района, всеки работен ден от 13.04.2016 г. (вкл.) от 8:30 ч. до 17:00 ч., срещу цена - 60 лв. (с вкл. ДДС).

Краен срок и място за подаване на предложения: до 17:00 часа на 16.05.2016 г., в деловодството на район „Студентски“. 

Предложенията ще се разглеждат в закрито заседание на 17.05.2016 г. от 10.00 часа в сградата на СО – район “Студентски”: гр. София, ж.к. Студентски град“, бл. 5, ет. 4, заседателна зала.

Телефон за контакт: 02/ 8687584 – Отдел „Правно обслужване и човешки ресурси“

13.04.2016